Augusti 2017 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev i augusti 5 775 miljoner kronor, vilket är 606 miljoner kronor högre än i augusti 2016. Det högre utfallet avser utgifter för 1:16 Fler anställda i lågstadiet.

Utfallet för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning uppgår för januari−augusti till 46 000 miljoner kronor. Det är 4 995 miljoner kronor (12,2 procent) högre än samma period föregående år. De högre utgifterna avser främst 1:16 Fler anställda i lågstadiet och 1:19 Bidrag till lärarlöner.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
16 Utbildning och universitetsforskning 5 775 606 46 000 4 995 73 058
1:1 Statens skolverk 57 23 549 173 1 056
1:2 Statens skolinspektion 29 0 255 3 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 79 19 500 26 713
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 204 43 1 657 544 3 511
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 573 16 2 799 206 4 630
1:16 Fler anställda i lågstadiet 651 650 1 646 1 645 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 2 2 035 1 437 4 442
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 1 123 24 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 1 378 21 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 1 322 40 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 1 413 21 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 1 360 39 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 003 15 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 1 113 25 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 1 054 16 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 891 24 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 722 11 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 990 33 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 569 19 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 464 15 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 1 004 15 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 722 23 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 000 15 1 500
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 2 2 337 - 68 579
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 210 5 1 681 40 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 422 129 3 846 155 5 800
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 17 13 432 193 551
Övriga anslag 1 515 - 340 14 137 286 22 355
1:4 Sameskolstyrelsen 5 0 32 7 41
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 34 7 148 - 61 263
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 - 2 106 - 1 195
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 14 11 60 12 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 - 1 57 - 7 295
1:11 Bidrag till vissa studier 3 0 11 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 0 70 3 107
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 336 759 - 188 1 454
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 78 - 44 1 225 12 2 162
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 8 7 73 50 480
1:17 Skolforskningsinstitutet 1 0 13 1 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 75 75 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 10 1 85 - 2 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 13 1 101 9 147
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 429 6 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 246 4 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 423 14 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 151 2 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 686 11 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 216 3 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 2 511 12 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 169 3 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 350 5 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 156 2 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 4 160 1 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 62 1 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 596 18 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 93 1 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 - 46 389 9 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 - 9 70 1 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 132 2 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 33 1 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 65 2 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 21 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 318 12 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 45 1 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 272 4 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 42 1 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 289 5 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 62 1 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 250 4 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 42 1 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 249 7 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 36 1 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 25 198 - 1 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 4 32 0 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 1 229 7 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 32 0 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 0 106 2 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 42 1 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 85 2 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 264 6 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 39 1 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 16 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 257 8 2 121 78 3 193
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 33 0 267 6 415
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 351
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 11 0 101 7 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 16 7 300 106 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 18 0 29
3:7 Institutet för rymdfysik 4 - 1 35 1 54
3:8 Kungl. biblioteket 20 3 228 9 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 3 0 28 5 46
3:10 Sunet 4 2 26 3 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 1 0 4 1 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 1 - 3 19 2 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 4 2 88 - 15 106
4:1 Internationella program 0 0 71 - 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 0 5 - 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 8 - 2 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget