Augusti 2017 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev i augusti 1 290 miljoner kronor, vilket är 196 miljoner kronor högre än i augusti 2016. Utgifterna för anslaget 1:2 Studiemedel blev 163 miljoner kronor högre.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–augusti till 12 181 miljoner kronor. Det är 231 miljoner kronor (1,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
15 Studiestöd 1 290 196 12 181 231 22 434
1:1 Studiehjälp 3 1 2 108 62 3 428
1:2 Studiemedel 1 052 163 8 016 245 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 165 25 1 165 47 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 283 - 167 369
1:8 Centrala studiestödsnämnden 67 6 550 46 830
Övriga anslag 4 1 60 - 1 551
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 0 35 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 0 16 - 1 27
1:7 Studiestartsstöd 1 1 1 1 448
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 9 0 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget