Augusti 2017 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Lägre utgifter för bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv uppgick i augusti till 5 697 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor högre jämfört med juli 2016.

För perioden januari–augusti uppgår utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv till 47 346 miljoner kronor. Det är en minskning med 653 miljoner kronor (1,4 procent) jämfört med samma period 2016.

Utgifterna för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår för perioden januari–augusti till 18 612 miljoner kronor vilket är 1 170 miljoner kronor (5,9 procent) lägre än motsvarande period 2016. Antalet inskrivna, utanför etableringsuppdraget, i Arbetsförmedlingens program med aktivitetsstöd uppgick i augusti 2017 till 140 200 vilket var en minskning med 4 347 personer (3,0 procent) jämfört med augusti 2016 (se tabell 1 nedan). Antalet personer som får arbetslöshetsersättning har också minskat. Det genomsnittliga antalet personer per månad som fått arbetslöshetsersättning uppgår för perioden januari–augusti till 85 898 vilket är en minskning med 5,2 procent jämfört med motsvarande period 2016 (Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen).  

De minskade utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd motverkas delvis av högre utgifter. Utgifterna för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 uppgår för perioden januari–augusti till 659 miljoner kronor vilket är en ökning med 428 miljoner kronor (186,2 procent) jämfört med motsvarande period 2016.

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen fördelat på personer inom respektive utanför etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag avser insatser för att den som är ny i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Utgifter för etableringsersättning och etableringsinsatser för nyanlända finansieras från anslag inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Utgifter för Arbetsförmedlingens insatser utanför etableringsuppdraget (såsom arbetslöshetsersättningar, aktivitetsstöd samt kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser) finansieras främst från anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick slutet av augusti till 357 525 personer, vilket är en ökning med 2 649 personer (0,7 procent) jämfört med augusti 2016. Antalet inskrivna inom etableringsuppdraget har ökat med 9 140 personer (18,2 procent) jämfört med augusti 2016. Ökningen motverkas delvis av att antalet inskrivna utanför etableringsuppdraget minskat med 6 491 personer (2,1 procent).

Tabell 2 visar antalet inskrivna utanför etableringsuppdraget. Den totala minskningen på 6 491 personer jämfört med augusti 2016 beror till största delen på ett minskat antal inskrivna i åldersgruppen 18-24 år. Antalet inskrivna utanför åldersgruppen 18-24 år har ökat med 1 875 personer (0,7 procent) jämfört med augusti 2016. Den underliggande utvecklingen i denna grupp är att antalet inskrivna födda i Sverige minskat med 5 105 personer (4,1 procent) samtidigt som antalet utrikes födda ökat med 6 980 personer (5,5 procent).

Tabell 3 visar antalet inskrivna fördelat på kön. Antalet inskrivna kvinnor har ökat med 5 578 personer (3,5 procent). Ökningen förklaras främst av att antalet inskrivna kvinnor inom etableringsuppdraget ökat med 4 955 personer (24,8 procent).  

Antalet män som är inskrivna har minskat med 2 929 personer (1,5 procent). Antalet män utanför etableringsuppdraget minskat med 7 114 personer (4,3 procent) vilket motverkas av att antalet inskrivna män i etableringsuppdraget ökat med 4 185 personer (13,9 procent).

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Augusti 2017 Augusti 2016 Förändring, antal Förändring %
Inom etableringsuppdraget 59 235 50 095 9 140 18,2
- varav sökande i program med aktivitetsstöd 20 430 16 246 4 184 25,8
- varav öppet arbetslösa 38 805 33 849 4 956 14,6
Utanför etableringsuppdraget 298 290 304 781 -6 491 -2,1
- varav sökande i program med aktivitetsstöd 140 200 144 547 -4 347 -3,0
- varav öppet arbetslösa 158 090 160 234 -2 144 -1,3
Totalt antal inskrivna 357 525 354 876 2 649 0,7

Tabellen redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa.

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 2: Antal inskrivna utanför etableringsuppdraget
Augusti 2017 Augusti 2016 Förändring, antal Förändring %
Åldersgruppen 18-24 år 43 171 51 627 -8 366 -16,2
-därav födda i Sverige 30 376 38 507 -8 041 -20,9
-därav utrikes födda 12 795 13 120 -325 -2,5
Utanför åldersgruppen 18-24 år 255 119 253 154 1 875 0,7
-därav födda i Sverige 120 521 125 536 -5 105 -4,1
-därav utrikes födda 134 598 127 618 6 980 5,5
Totalt antal inskrivna utanför etableringsuppdraget 298 290 304 781 -6 491 -2,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 3: Antal inskrivna vid arbetsförmedlingen per kön
Augusti 2017 Augusti 2016 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 165 701 160 123 5 578 3,5
- därav inom etableringsuppdraget 24 949 19 994 4 955 24,8
- därav utanför etableringsuppdraget 140 752 140 129 623 0,4
Män 191 824 194 753 -2 929 -1,5
- därav inom etableringsuppdraget 34 286 30 101 4 185 13,9
- därav utanför etableringsuppdraget 157 538 164 652 -7 114 -4,3
Totalt antal inskrivna 357 525 354 876 2 649 0,7

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 697 9 47 346 - 653 75 657
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 467 - 27 5 451 387 8 381
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 258 - 22 18 612 - 1 170 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 692 49 5 607 - 22 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 549 74 11 338 45 18 405
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 60 32 659 428 1 181
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 124 - 16 854 - 245 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 478 - 82 4 063 - 120 6 216
Övriga anslag 69 1 762 44 1 181
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 8 - 1 79 3 118
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 25 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 4 0 39 - 4 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 37 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
2:1 Arbetsmiljöverket 44 0 501 32 738
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 20 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 1 0 33
2:4 Medlingsinstitutet 2 0 32 0 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 1 22 12 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget