Augusti 2017 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Lägre utgifter för sjukpenning och rehabilitering samt aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning uppgick i augusti till 7 966 miljoner kronor, vilket är 312 miljoner kronor (3,8 procent) lägre än utfallet i augusti föregående år. Det är främst utgifterna för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. och anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. som är lägre.

För perioden januari–augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 69 146 miljoner kronor, vilket är 1 571 miljoner kronor (2,2 procent) lägre än motsvarande period 2016.

Utgifterna för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering uppgår under perioden januari–augusti till 25 551 miljoner kronor, vilket är 958 miljoner kronor (3,6 procent) lägre än utfallet för samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet uppgick för augusti till 10,4 dagar, vilket är 0,4 dagar lägre än sjukpenningtalet för augusti 2016 och 0,5 dagar lägre än sjukpenningtalet för januari 2017.

Nedgången i sjukpenningtalet förklaras av att fler sjukfall avslutas under det första sjukskrivningsåret. Längden på sjukfall upp till ett år minskar i genomsnitt. Samtidigt ökar antalet längre sjukfall. Sjukfallsstatistiken, vilken rapporteras med viss eftersläpning, visar att antalet pågående sjukfall i slutet av juni totalt uppgick till 176 590. Det var en minskning med 8,4 procent från juni 2016. Andelen pågående sjukfall längre än ett år var 40,2 procent vilket kan jämföras med 33,2 procent i juni 2016.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår under perioden januari–augusti till 31 966 miljoner kronor vilket är 1 119 miljoner kronor (3,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2016. Antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning uppgick i augusti till 317 943. Det är en minskning med 4,7 procent jämfört med augusti 2016.

Sedan år 2007 har antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning minskat kontinuerligt. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjukersättning varit lägre än utflödet. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade redovisas med viss eftersläpning och uppgick i augusti till 2,7 vilket är en minskning med 15,0 procent jämfört med augusti 2016.

Ohälsotalet är ett mått på den frånvaro som täcks av sjukförsäkringen. Måttet omfattar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Ohälsotalet för augusti uppgick till 26,8 dagar. Det är en minskning med 4,1 procent jämfört med augusti 2016.

Utgifterna för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader uppgår för perioden januari–augusti till 806 miljoner kronor vilket är 478 miljoner kronor (145,5 procent) högre än motsvarande period 2016. Ökningen förklaras till stor del av skillnader mellan åren i fråga om utbetalningstidpunkter för ersättningen.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Augusti 2017 Augusti 2016 Förändring %
Samtliga 10,4 10,8 -3,5
- Kvinnor 13,8 14,2 -3,0
- Män 7,2 7,5 -4,3

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal pågående sjukfall vid månadens slut
Juni 2017 Juni 2016 Förändring %
Samtliga 176 590 192 811 -8,4
Därav längre än ett år 70 976 64 055 10,8
Längre än ett år, andel av samtliga i procent 40,2 33,2

Källa: Försäkringskassan

Antal personer med sjuk- eller aktivitetsersättning
Augusti 2017 Augusti 2016 Förändring %
Samtliga 317 943 333 540 -4,7
- Kvinnor 184 402 194 340 -5,1
- Män 133 541 139 200 -4,1

Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Augusti 2017 Augusti 2016 Förändring %
Totalt 2,7 3,2 -15,0
- Kvinnor 2,7 3,3 -17,9
- Män 2,7 3,1 -12,0

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (förtidspension respektive sjukbidrag före 2003) dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning (eller förtidspension / sjukbidrag). Källa: Försäkringskassan

Ohälsotalet, antal dagar
Augusti 2017 Augusti 2016 Förändring %
Samtliga 26,8 28,0 -4,1
- Kvinnor 32,4 33,8 -4,0
- Män 21,4 22,3 -4,1

Ohälsotalet visar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 966 - 312 69 146 - 1 571 107 081
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 073 - 191 25 551 - 958 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 948 - 141 31 966 - 1 119 48 707
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 245 - 11 2 010 - 90 3 015
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 114 4 2 220 - 191 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader - 2 0 806 478 810
2:1 Försäkringskassan 468 25 5 625 297 8 424
Övriga anslag 119 2 968 13 1 484
1:3 Handikappersättningar 111 1 901 8 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 24 1 33
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 43 4 66
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget