Augusti 2017 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i augusti till 45,8 miljarder kronor. Det är 16,3 miljarder kronor lägre än i augusti 2016. De lägre utgifterna förklaras framför allt av minskad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken. Under augusti förföll Riksgäldskontorets lån till Riksbanken om 21,0 miljarder kronor. Dessa lån refinansierades redan i juli. Den lägre nettoutlåningen är därför endast en omfördelning av statens utgifter mellan juli och augusti.

Statens totala utgifter för perioden januari–augusti uppgår till 587,0 miljarder kronor. Det är 18,2 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De högre utgifterna består bland annat av högre utgifter för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, Utbildning och universitetsforskning, Kommunikationer samt Allmänna bidrag till kommuner.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 927 58 8 968 468 13 313
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten - 2 0 90 - 4 137
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 42 - 1 608 0 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 57 13 501 53 768
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 2 - 3 62 21 113
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 2 61 4 90
3:1 Sametinget 2 0 27 3 45
4:1 Regeringskansliet m.m. 621 24 5 106 277 7 389
5:1 Länsstyrelserna m.m. 176 25 1 739 87 2 751
6:1 Allmänna val och demokrati 3 0 55 15 92
6:2 Justitiekanslern 4 0 28 0 49
6:3 Datainspektionen 5 1 34 1 69
6:4 Svensk författningssamling 0 0 1 0 2
6:5 Valmyndigheten 1 0 13 - 1 20
6:6 Stöd till politiska partier 0 0 129 0 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 0 90 - 3 103
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 8 3 15
8:1 Presstöd 3 0 387 14 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 2 0 20 - 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 10 - 1 18
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 417 440 10 264 661 15 284
1:1 Statskontoret 8 2 56 3 94
1:2 Kammarkollegiet 4 1 36 2 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 2 12 2 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 253 424 8 509 610 12 614
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 5 - 2 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 41 0 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 11 2 100 17 161
1:9 Statistiska centralbyrån 24 5 343 - 26 555
1:10 Bidragsfastigheter 15 - 1 113 - 17 193
1:11 Finansinspektionen 42 8 351 31 537
1:12 Riksgäldskontoret 18 1 179 - 10 316
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 5 - 1 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 231 20 210
1:15 Riksrevisionen 27 - 4 216 11 324
1:16 Finansmarknadsforskning 5 4 19 11 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 4 - 1 44 10 85
1:18 Statens servicecenter 0 0 2 1 3
3 Skatt, tull och exekution 850 35 7 419 75 10 986
1:1 Skatteverket 597 25 4 979 21 7 357
1:2 Tullverket 132 - 5 1 179 5 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 121 16 1 261 48 1 884
4 Rättsväsendet 2 615 42 28 596 1 373 43 817
1:1 Polismyndigheten 1 319 6 14 906 927 22 622
1:2 Säkerhetspolisen 87 10 853 111 1 292
1:3 Åklagarmyndigheten 79 2 979 50 1 473
1:4 Ekobrottsmyndigheten 44 - 1 422 18 648
1:5 Sveriges Domstolar 301 5 3 576 62 5 520
1:6 Kriminalvården 583 46 5 635 259 8 347
1:7 Brottsförebyggande rådet 11 2 70 9 111
1:8 Rättsmedicinalverket 35 3 261 14 418
1:9 Gentekniknämnden 0 0 3 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 27 1 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 4 - 1 61 - 9 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 135 - 37 1 692 - 108 2 989
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 7 5 37 - 2 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 2 8 1 22
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 23 14 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 10 - 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 6 1 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 1 1 26 25 92
5 Internationell samverkan 333 267 1 364 - 182 2 019
1:1 Avgifter till internationella organisationer 288 278 1 057 - 155 1 421
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 15 5 69 - 4 151
1:3 Nordiskt samarbete 1 1 8 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 - 1 4
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 21 3 33
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 1 26 0 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 - 3 17 - 3 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 11 0 17
1:9 Svenska institutet 8 2 70 17 120
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 7 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 8 - 19 75 - 39 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 2 133 - 642 27 322 2 313 50 739
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 1 775 35 18 553 2 195 32 858
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 55 29 488 69 1 133
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 9 - 724 4 500 1 693 10 449
1:4 Forskning och teknikutveckling 18 15 223 11 587
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 6 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 2 0 17 4 25
1:7 Officersutbildning m.m. 9 - 3 118 3 212
1:8 Försvarets radioanstalt 55 5 641 54 990
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 13 1 103 - 1 176
1:10 Nämnder m.m. 0 0 4 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 5 - 1 40 - 16 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 5 0 8
2:1 Kustbevakningen 80 10 755 62 1 117
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 1 1 30 21 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 2 2 6 6 21
2:4 Krisberedskap 6 - 2 652 63 1 182
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 239 15 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 67 3 653 45 1 072
2:7 Statens haverikommission 3 0 27 - 2 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 27 4 225 8 384
4:1 Elsäkerhetsverket 4 0 37 0 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar - 17 - 1 916
7 Internationellt bistånd 1 706 603 22 956 6 978 36 286
1:1 Biståndsverksamhet 1 609 596 22 100 6 919 34 995
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 83 - 4 747 49 1 103
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 8 - 2 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 11 4 70 7 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 8 25 4 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 - 1 6 0 16
8 Migration 2 219 571 23 644 465 32 685
1:1 Migrationsverket 367 0 3 873 113 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 1 716 543 18 068 - 88 23 728
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 2 - 2 340 84 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 49 11 550 137 958
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 12 6 148 81 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 50 8 427 106 586
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 18 3 160 - 19 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 6 4 79 51 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 518 823 45 621 344 70 404
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 1 0 20 0 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 8 2 57 4 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 11 0 89 0 141
1:4 Tandvårdsförmåner 338 24 3 605 142 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 159 221 16 970 2 884 25 153
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 313 296 2 065 - 621 3 229
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 51 22 256 16 485
1:8 Bidrag till psykiatri 100 99 1 090 158 1 209
1:9 Läkemedelsverket 8 - 1 78 - 11 132
1:10 E-hälsomyndigheten 17 21 105 46 164
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 31 4 249 12 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 - 11 57 39 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 3 38
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 3 2 55 - 43 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 1 36 0 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 14 1 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 8 - 12 315 - 75 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 8 - 7 120 - 84 267
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 089 58 15 447 - 1 210 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 53 14 2 113 - 194 2 444
4:6 Statens institutionsstyrelse 81 2 638 25 1 012
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 83 41 672 162 862
5:1 Barnombudsmannen 3 1 16 - 3 25
5:2 Barnets rättigheter 0 - 1 15 - 11 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 18 14 140 9 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 2 0 20 - 1 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 35 9 313 52 547
8:1 Socialstyrelsen 27 8 370 29 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 57 15 443 41 698
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 0 - 11
4:9 (2016) Ersättningsnämnden 0 - 14
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 966 - 312 69 146 - 1 571 107 081
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 073 - 191 25 551 - 958 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 948 - 141 31 966 - 1 119 48 707
1:3 Handikappersättningar 111 1 901 8 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 245 - 11 2 010 - 90 3 015
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 24 1 33
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 114 4 2 220 - 191 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader - 2 0 806 478 810
2:1 Försäkringskassan 468 25 5 625 297 8 424
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 43 4 66
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 858 - 109 23 179 - 855 34 774
1:1 Garantipension till ålderspension 1 104 - 64 8 935 - 522 13 365
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 949 - 36 7 734 - 280 11 545
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 687 - 19 5 494 - 131 8 377
1:4 Äldreförsörjningsstöd 85 9 661 80 954
2:1 Pensionsmyndigheten 32 0 356 - 1 534
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 181 155 59 631 1 555 89 491
1:1 Barnbidrag 2 265 87 18 122 606 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 4 327 26 28 456 758 41 697
1:3 Underhållsstöd 210 5 1 673 - 87 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 9 0 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 71 1 619 7 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 316 14 2 628 136 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 4 978 153 7 468
1:8 Bostadsbidrag 369 3 3 145 - 19 5 140
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 741 496 15 311 3 029 32 635
1:1 Etableringsåtgärder 4 2 142 73 209
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 051 346 9 547 1 789 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 438 93 3 552 796 6 380
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 222 56 1 600 341 3 599
1:5 Hemutrustningslån 17 0 164 35 332
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 8 0 69 5 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 0 - 2 48 5 63
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 2 0 188 - 15 248
4:1 Åtgärder mot segregation 50
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 697 9 47 346 - 653 75 657
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 467 - 27 5 451 387 8 381
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 258 - 22 18 612 - 1 170 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 692 49 5 607 - 22 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 549 74 11 338 45 18 405
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 8 - 1 79 3 118
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 60 32 659 428 1 181
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 25 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 4 0 39 - 4 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 37 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 124 - 16 854 - 245 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 478 - 82 4 063 - 120 6 216
2:1 Arbetsmiljöverket 44 0 501 32 738
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 20 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 1 0 33
2:4 Medlingsinstitutet 2 0 32 0 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 1 22 12 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
15 Studiestöd 1 290 196 12 181 231 22 434
1:1 Studiehjälp 3 1 2 108 62 3 428
1:2 Studiemedel 1 052 163 8 016 245 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 165 25 1 165 47 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 283 - 167 369
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 0 35 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 0 16 - 1 27
1:7 Studiestartsstöd 1 1 1 1 448
1:8 Centrala studiestödsnämnden 67 6 550 46 830
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 9 0 14
16 Utbildning och universitetsforskning 5 775 606 46 000 4 995 73 058
1:1 Statens skolverk 57 23 549 173 1 056
1:2 Statens skolinspektion 29 0 255 3 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 79 19 500 26 713
1:4 Sameskolstyrelsen 5 0 32 7 41
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 204 43 1 657 544 3 511
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 34 7 148 - 61 263
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 573 16 2 799 206 4 630
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 - 2 106 - 1 195
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 14 11 60 12 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 - 1 57 - 7 295
1:11 Bidrag till vissa studier 3 0 11 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 0 70 3 107
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 336 759 - 188 1 454
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 78 - 44 1 225 12 2 162
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 8 7 73 50 480
1:16 Fler anställda i lågstadiet 651 650 1 646 1 645 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 1 0 13 1 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 2 2 035 1 437 4 442
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 75 75 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 10 1 85 - 2 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 13 1 101 9 147
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 1 123 24 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 1 378 21 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 1 322 40 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 1 413 21 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 1 360 39 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 003 15 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 1 113 25 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 1 054 16 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 891 24 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 722 11 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 990 33 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 569 19 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 464 15 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 1 004 15 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 722 23 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 1 000 15 1 500
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 429 6 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 246 4 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 423 14 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 151 2 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 686 11 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 216 3 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 2 511 12 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 169 3 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 350 5 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 156 2 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 4 160 1 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 62 1 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 596 18 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 93 1 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 - 46 389 9 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 - 9 70 1 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 132 2 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 33 1 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 65 2 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 21 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 318 12 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 45 1 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 272 4 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 42 1 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 289 5 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 62 1 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 250 4 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 42 1 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 249 7 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 36 1 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 25 198 - 1 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 4 32 0 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 1 229 7 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 32 0 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 0 106 2 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 42 1 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 85 2 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 264 6 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 39 1 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 16 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 257 8 2 121 78 3 193
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 2 2 337 - 68 579
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 33 0 267 6 415
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 210 5 1 681 40 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 422 129 3 846 155 5 800
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 351
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 11 0 101 7 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 16 7 300 106 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 18 0 29
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 17 13 432 193 551
3:7 Institutet för rymdfysik 4 - 1 35 1 54
3:8 Kungl. biblioteket 20 3 228 9 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 3 0 28 5 46
3:10 Sunet 4 2 26 3 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 1 0 4 1 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 1 - 3 19 2 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 4 2 88 - 15 106
4:1 Internationella program 0 0 71 - 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 0 5 - 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 8 - 2 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 375 42 10 684 595 14 521
1:1 Statens kulturråd 0 - 2 24 - 8 44
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 5 5 283 97 336
1:3 Skapande skola 0 - 4 179 7 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 5 0 20 0 39
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 1 0 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 4 - 3 1 071 84 1 423
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 8 - 1 14
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 82 1 679 12 1 007
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 179 1 191
2:3 Statens musikverk 8 1 82 8 112
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 25 24 96 30 148
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 - 1 75 4 120
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 1 42 4 66
4:1 Statens konstråd 1 0 6 - 1 9
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 1 16 2 33
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 8 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 27 - 1 28
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 14 1 21
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 19 8 195 5 396
6:1 Riksarkivet 32 - 6 279 8 379
7:1 Riksantikvarieämbetet 20 1 150 10 224
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 20 11 56 1 254
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 85 1 727 12 1 122
8:2 Centrala museer: Stiftelser 21 0 169 2 254
8:3 Bidrag till vissa museer 4 0 42 4 58
8:4 Riksutställningar 2 0 23 1 43
8:5 Forum för levande historia 3 0 34 6 55
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 6 0 10
9:2 Stöd till trossamfund 1 0 60 - 4 92
10:1 Filmstöd 0 0 547 212 547
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 14 - 4 21
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 14 3 22
11:5 Stöd till taltidningar 3 1 27 1 58
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 0 31 5 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 1 239 - 10 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 1 28 28 35
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 454 27 1 935
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 3 2 23 6 52
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 0 28
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:6 Insatser för den ideella sektorn 1 0 12 - 3 29
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 2 888 32 3 856
14:2 Bidrag till tolkutbildning 3 2 27 13 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 132 - 2 175
14:4 Särskilt utbildningsstöd 1 0 116 1 155
15:1 Lotteriinspektionen 3 1 29 1 50
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 110 30 934 264 6 755
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 1 4 - 3 24
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 2 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:4 Boverket 16 0 133 - 4 244
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 29 2 46
1:6 Lantmäteriet 44 0 359 19 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 0 0 54 54 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 29 29 198 198 2 700
2:1 Konsumentverket 11 1 98 7 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 27 2 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 1 0 13 2 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 14 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1 1 - 3
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 0 - 1
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 0 - 3
2:1 (2016) Marknadsdomstolen - 1 - 7
19 Regional tillväxt 141 - 4 1 362 3 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 82 8 649 - 106 1 558
1:2 Transportbidrag 33 - 3 220 - 16 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 26 - 8 493 110 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0 0 16
20 Allmän miljö- och naturvård 245 - 375 4 536 89 8 910
1:1 Naturvårdsverket 11 - 7 282 14 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 9 2 120 - 15 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 17 - 286 464 - 284 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 15 11 583 147 868
1:5 Miljöforskning 0 0 54 - 5 80
1:6 Kemikalieinspektionen 18 0 165 10 258
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 13 3 209 59 272
1:8 Supermiljöbilspremie 43 13 217 39 700
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 16 - 3 146 1 227
1:10 Klimatanpassning 7 - 2 58 - 11 117
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 1 - 71 513 - 33 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 7 - 4 68 22 205
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 0 17 - 6 34
1:14 Hållbara städer 0 0 3 - 1 5
1:15 Skydd av värdefull natur 15 - 27 759 143 1 268
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 12 0 149 9 230
1:17 Klimatinvesteringar 11 - 6 257 - 9 1 200
1:18 Elbusspremie 0 0 3 2 93
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 4 4 33 - 3 58
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 46 - 2 438 21 713
1:11 (2016) Inspire - 1 - 12
21 Energi 138 11 1 665 121 2 877
1:1 Statens energimyndighet 17 - 8 188 5 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 9 - 2 145 - 9 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 1 1 4 - 2 10
1:4 Energiforskning 86 33 829 30 1 421
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 8 51 - 16 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 0 0 8 1 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 10 1 71 5 119
1:8 Energiteknik 1 - 1 240 105 440
1:9 Elberedskap 14 - 7 91 - 8 255
1:10 Avgifter till internationella organisationer 0 0 20 4 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 1 1 19 6 25
22 Kommunikationer 4 184 37 30 409 2 997 55 158
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 687 - 279 12 302 1 419 24 124
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 877 203 11 999 496 21 556
1:3 Trafikverket 70 15 810 18 1 305
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 - 150 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 - 75 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 1 - 9 68 15 83
1:7 Trafikavtal 87 20 549 48 920
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 3 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 32 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 5 4 156 112 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 70 - 80 1 139 768 1 449
1:12 Transportstyrelsen 197 11 1 382 80 2 093
1:13 Trafikanalys 2 - 2 36 - 5 65
1:14 Trängselskatt i Göteborg 173 161 561 256 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 130 - 9 976 3 1 632
2:1 Post- och telestyrelsen 5 0 19 1 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 - 1 83 7 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 1 6 1 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 0 9 2 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 3 1 38 - 3 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 2 1 28 3 75
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 430 8 5 872 - 7 17 205
1:1 Skogsstyrelsen 21 - 4 248 - 29 403
1:2 Insatser för skogsbruket 17 5 132 - 66 322
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 0 78 0 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 8 0 70 1 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 - 2 10 2 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 6 - 2 74 9 154
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 1 36 - 2 53
1:8 Statens jordbruksverk 16 - 19 370 11 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 1 - 1 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 7 - 1 1 072 232 6 467
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 4 1 59 - 9 161
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 0 5 5 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 0 6 6 179
1:14 Livsmedelsverket 19 - 2 219 5 320
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 21 20 69 - 10 140
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 1 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 76 30 1 097 - 67 3 483
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 35 31 605 - 39 2 029
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 8 - 3 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 1 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 1 0 81 7 104
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 1 214 13 1 820
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 37 4 366 66 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. - 55 - 140
24 Näringsliv 591 230 3 752 - 11 6 456
1:1 Verket för innovationssystem 12 0 150 8 222
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 115 - 67 1 131 - 274 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 315 315 630 8 630
1:4 Tillväxtverket 9 - 2 177 0 273
1:5 Näringslivsutveckling 19 - 43 328 20 460
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 3 - 3 31 - 17 58
1:7 Turistfrämjande 0 0 90 - 15 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 15 4 134 10 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 6 1 14
1:11 Bolagsverket 2 0 13 - 3 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 1 97 - 1 143
1:14 Konkurrensforskning 0 0 5 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 50 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 1 1 11 2 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 0 - 5 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 20 12 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 206 20 309
1:21 Patent- och registreringsverket 20 20 195 195 316
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 1 1 16 1 25
2:2 Kommerskollegium 6 0 51 1 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 26 3 225 - 8 362
2:4 Investeringsfrämjande 6 1 43 5 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 1 0 20 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 23 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten - 3 - 16
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten 0 - 1
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 018 70 379 8 144 105 555
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 63 105 3 318 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 325 20 2 601 159 3 891
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 4 667 4 667 7 000
26 Statsskuldsräntor m.m. 315 - 105 7 834 3 941 16 468
1:1 Räntor på statsskulden 313 - 105 7 776 3 951 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 1 58 - 10 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 1 629 - 1 405 12 453 - 4 401 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 1 629 - 1 405 12 453 - 4 401 29 586
Förändring av anslagsbehållningar - 7 019
Förändring av anslagsbehållningar - 6 958
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 61
Summa utgiftsområden 68 180 2 725 598 828 30 962 970 730
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 67 866 2 830 590 994 27 021 954 323
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 26 220 - 20 602 - 24 563 - 2 245 8 226
Kassamässig korrigering 3 808 1 562 12 724 - 10 471 0
Totala utgifter 45 768 - 16 315 586 989 18 246 978 955
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget