Juli 2017 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i juli 41 miljoner kronor, vilket är 345 miljoner kronor lägre än i juli 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari-juli till 1 031 miljoner kronor. Det är 449 miljoner kronor (30,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Det är framför allt utfallet för anslaget 1:1 Avgifter till internationella organisationer som är lägre. Huvuddelen av anslaget finansierar avgiften till Förenta Nationerna (FN).

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
5 Internationell samverkan 41 - 345 1 031 - 449 2 019
1:1 Avgifter till internationella organisationer 6 - 322 769 - 432 1 421
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 10 4 54 - 9 151
1:9 Svenska institutet 10 3 62 14 120
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 3 - 29 68 - 20 174
Övriga anslag 11 - 1 78 - 1 154
1:3 Nordiskt samarbete 2 - 1 6 - 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 - 1 4
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 18 2 33
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 2 1 22 - 1 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 15 0 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 10 0 17
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 7 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt