Juli 2017 Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget består av premiepensionssystemet (premiepensionen) och fördelningssystemet (inkomstpensionen och tilläggspensionen). I den allmänna ålderspensionen ingår även garantipensionen för dem som saknar eller har låg inkomstgrundande pension. Utgifterna för garantipension belastar statens budget och redovisas under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom.

Utfall för Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Miljoner kr

Utgifterna ökar då antalet pensionärer med inkomstgrundad ålderspension ökar

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget uppgår till 24 758 miljoner kronor i juli. För januari-juli uppgår utgifterna till 172 578 miljoner kronor. Det är 8 065 miljoner kronor (4,9 procent) högre än samma period 2016.

För 2017 har inkomst- och tilläggspensionerna räknats upp med 2,8 procent. Att pensionsutgifterna ökar mer beror framför allt på att antalet pensionärer med inkomstgrundad ålderspension ökar.

Ålderspensionssystemet, miljarder kronor
Utfall
juli 2017
Förändring jämfört
med juli 2016
Utfall
jan–juli 2017
Förändring jämfört
med jan–juli 2016
SB + ÄB
2017
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 24,8 1,1 172,6 8,1 300,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt