Juli 2017 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev i juli 841 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor högre än i juli 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari-juli till 6 570 miljoner kronor. Det är 40 miljoner kronor (0,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
3 Skatt, tull och exekution 841 4 6 570 40 10 986
1:1 Skatteverket 551 12 4 382 - 3 7 357
1:2 Tullverket 153 1 1 047 10 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 137 - 8 1 141 33 1 884
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt