Juli 2017 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

I juli blev utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. negativt då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 649 miljoner kronor. Det kan jämföras med utgifter på 527 miljoner kronor i juli 2016. Skillnaden beror främst på minskade utgifter för räntor på lån i svenska kronor vilka redovisas mot anslag 1:1 Räntor på statsskulden.

För årets första sju månader uppgår utgifterna för anslag 1:1 Räntor på statsskulden till 7 463 miljoner kronor. Det är 4 056 miljoner kronor (119,1 procent) högre än samma period föregående och beror främst på minskade inkomster från överkurser vid emission. När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs betraktas det som en ränteinkomst.

Räntor på statsskulden i juli 2017 jämfört med motsvarande period 2016, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall juli 2017 Utfall juli 2016 Förändring juli Utfall jan-juli 2017 Utfall jan-juli 2016 Skillnad 2017-2016
Räntor på lån i svenska kronor -406 1 188 -1 594 6 820 7 335 -515
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 53 45 9 1 180 1 171 9
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -435 -255 -180 -5 519 -9 789 4 270
Summa räntor -788 978 -1 766 2 481 -1 283 3 764
Räntor på in- och utlåning (*) -139 -136 -4 -2 593 -2 646 53
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -69 -612 543 422 -713 1 135
Kursförluster (+)/vinster (-) 343 293 49 7 153 8 048 -895
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -653 523 -1 177 7 463 3 406 4 056

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
26 Statsskuldsräntor m.m. - 649 - 1 176 7 520 4 045 16 468
1:1 Räntor på statsskulden - 653 - 1 177 7 463 4 056 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 4 0 57 - 11 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt