Juli 2017 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev i juli 4 370 miljoner kronor, vilket är 197 miljoner kronor högre än i juli 2016.

Utfallet för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning uppgår för januari−juli till 40 224 miljoner kronor. Det är 4 388 miljoner kronor (12,2 procent) högre än samma period föregående år. De högre utgifterna avser främst 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, 1:16 Fler anställda i lågstadiet och 1:19 Bidrag till lärarlöner.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
16 Utbildning och universitetsforskning 4 370 197 40 224 4 388 73 058
1:1 Statens skolverk 44 2 492 150 1 056
1:2 Statens skolinspektion 31 - 1 226 3 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 57 - 5 421 7 713
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 14 - 2 1 453 501 3 511
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 226 191 4 630
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 995 994 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 - 7 2 035 1 435 4 442
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 982 21 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 1 206 18 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 1 156 35 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 1 237 19 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 1 190 34 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 878 13 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 974 22 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 922 14 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 780 21 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 631 9 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 866 29 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 498 17 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 406 13 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 879 13 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 631 20 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 875 13 1 500
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 90 73 335 - 71 579
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 210 5 1 471 35 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 395 13 3 423 26 5 800
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 2 2 416 180 551
Övriga anslag 1 512 73 12 622 626 22 355
1:4 Sameskolstyrelsen 3 0 27 6 41
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 114 - 69 263
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 1 0 106 0 195
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 2 46 1 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 2 2 57 - 6 295
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 8 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 5 0 61 3 107
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 759 148 1 454
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 146 8 1 147 56 2 162
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 8 0 66 44 480
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 11 1 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 75 75 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 9 - 2 74 - 3 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 16 1 89 8 147
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 375 5 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 215 3 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 370 12 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 132 2 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 600 10 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 189 3 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 2 447 11 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 148 2 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 307 4 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 137 2 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 20 0 138 - 3 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 54 1 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 522 16 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 81 1 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 49 340 55 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 9 61 10 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 115 2 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 29 0 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 57 2 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 19 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 278 10 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 39 1 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 238 4 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 36 1 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 253 5 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 54 1 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 219 3 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 37 1 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 218 6 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 31 0 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 0 - 25 148 - 25 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 0 - 4 24 - 4 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 1 201 6 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 28 0 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 0 92 2 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 37 1 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 75 1 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 231 6 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 34 1 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 14 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 283 13 1 864 70 3 193
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 33 1 234 6 415
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 351
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 8 - 5 90 7 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 15 7 284 99 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 16 0 29
3:7 Institutet för rymdfysik 4 0 31 1 54
3:8 Kungl. biblioteket 28 - 4 208 6 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 3 0 26 5 46
3:10 Sunet 1 1 22 0 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 3 1 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 2 2 18 5 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 84 - 17 106
4:1 Internationella program 7 6 71 - 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 5 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 0 0 8 - 2 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt