Juli 2017 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv uppgick i juli till 5 431 miljoner kronor, vilket är 166 miljoner kronor högre jämfört med juli 2016.

För perioden januari–juli uppgår utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv till 41 649 miljoner kronor. Det är en minskning med 662 miljoner kronor (1,6 procent) jämfört med samma period 2016.

De största utgiftsminskningarna gäller anslagen 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (1 147 miljoner kronor), 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (72 miljoner kronor) samt 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning (229 miljoner kronor).

De lägre utgifterna för dessa anslag motverkas delvis av högre utgifter, framförallt för anslagen 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (415 miljoner kronor) samt 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 (396 miljoner kronor).

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen fördelat på personer inom respektive utanför etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag avser insatser för att den som är ny i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Utgifter för etableringsersättning och etableringsinsatser för nyanlända finansieras från anslag inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Utgifter för Arbetsförmedlingens insatser utanför etableringsuppdraget (såsom arbetslöshetsersättningar, aktivitetsstöd samt kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser) finansieras främst från anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick slutet av juli till 355 553 personer, vilket är en ökning med 1,7 procent jämfört med juli 2016. Antalet inskrivna inom etableringsuppdraget har ökat med 11 376 personer (23,9 procent) jämfört med juli 2016. Ökningen motverkas delvis av att antalet inskrivna utanför etableringsuppdraget minskat med 5 380 personer (1,8 procent).

Tabell 2 visar antalet inskrivna utanför etableringsuppdraget. Den totala minskningen på 5 380 personer jämfört med juli 2016 beror till största delen på ett minskat antal inskrivna i åldersgruppen 18-24 år. Antalet inskrivna utanför åldersgruppen 18-24 år har ökat med 2 645 personer (1,0 procent) jämfört med juli 2016. Den underliggande utvecklingen i denna grupp är att antalet inskrivna födda i Sverige minskat med 4 256 personer (3,4 procent) samtidigt som antalet utrikes födda ökat med 6 901 personer (5,5 procent).

Tabell 3 visar antalet inskrivna fördelat på kön. Den totala förändringen av antalet inskrivna om 5 996 personer förklaras till stor del av att antalet kvinnor inom etableringsuppdraget har ökat med 5 490 personer (29,0 procent).

Antalet män som är inskrivna vid arbetsförmedlingen har minskat med 638 personer (0,3 procent). Antalet män utanför etableringsuppdraget minskat med 6 524 personer (4,7 procent) vilket motverkas av att antalet inskrivna män i etableringsuppdraget ökat med 5 886 personer (20,5 procent).

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Juli 2017 Juli 2016 Förändring, antal Förändring %
Inom etableringsuppdraget 58 930 47 554 11 376 23,9
- varav sökande i program med aktivitetsstöd 21 232 16 678 4 554 27,3
- varav öppet arbetslösa 37 698 30 876 6 822 22,1
Utanför etableringsuppdraget 296 623 302 003 -5 380 -1,8
- varav sökande i program med aktivitetsstöd 141 151 145 041 -3 890 -2,7
- varav öppet arbetslösa 155 472 156 962 -1 490 -0,9
Totalt antal inskrivna 355 553 349 557 5 996 1,7

Tabellen redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa.

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 2: Antal inskrivna utanför etableringsuppdraget
Juli 2017 Juli 2016 Förändring, antal Förändring %
Åldersgruppen 18-24 år 41 535 49 560 -8 025 -16,2
-därav födda i Sverige 28 815 36 352 -7 537 -20,7
-därav utrikes födda 12 720 13 208 -488 -3,7
Utanför åldersgruppen 18-24 år 255 088 252 443 2 645 1,0
-därav födda i Sverige 122 502 126 758 -4 256 -3,4
-därav utrikes födda 132 586 125 685 6 901 5,5
Totalt antal inskrivna utanför etableringsuppdraget 296 623 302 003 -5 380 -1,8

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 3: Antal inskrivna vid arbetsförmedlingen per kön
Juli 2017 Juli 2016 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 163 953 157 319 6 634 4,2
- därav inom etableringsuppdraget 24 390 18 900 5 490 29,0
- därav utanför etableringsuppdraget 139 563 138 419 1 144 0,8
Män 191 600 192 238 -638 -0,3
- därav inom etableringsuppdraget 34 540 28 654 5 886 20,5
- därav utanför etableringsuppdraget 157 060 163 584 -6 524 -4,0
Totalt antal inskrivna 355 553 349 557 5 996 1,7

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 431 166 41 649 - 662 75 657
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 446 55 4 984 415 8 381
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 159 - 110 16 354 - 1 147 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 609 224 4 915 - 72 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 348 - 8 9 789 - 29 18 405
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 114 82 599 396 1 181
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 131 - 87 730 - 229 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 541 - 2 3 586 - 38 6 216
Övriga anslag 83 12 692 43 1 181
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 8 3 71 4 118
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 22 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 0 34 - 4 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 32 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 5 0 8
2:1 Arbetsmiljöverket 56 10 458 32 738
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 18 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 0 33
2:4 Medlingsinstitutet 1 - 1 30 - 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 1 21 11 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt