Juli 2017 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning uppgick i juli till 8 061 miljoner kronor, vilket är 326 miljoner kronor (3,9 procent) lägre än utfallet i juli föregående år. Det är främst utgifterna för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. och anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. som är lägre.

För årets första sju månader uppgår utfallet för utgiftsområdet till 61 181 miljoner kronor, vilket är 1 259 miljoner kronor (2,0 procent) lägre än motsvarande period 2016.

Utgifterna för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering uppgår under perioden januari-juli till 22 478 miljoner kronor, vilket är 767 miljoner kronor (3,3 procent) lägre än utfallet för samma period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för juli uppgick till 10,5 dagar, vilket är 0,3 dagar lägre än sjukpenningtalet för juli 2016 och 0,4 dagar lägre än sjukpenningtalet för januari 2017.

Nedgången i sjukpenningtalet förklaras av att fler sjukfall avslutas under det första sjukskrivningsåret. Längden på sjukfall upp till ett år minskar i genomsnitt. Samtidigt ökar antalet längre sjukfall. Sjukfallsstatistiken, vilken rapporteras med viss eftersläpning, visar att antalet pågående sjukfall i slutet av maj totalt uppgick till 183 922. Det var en minskning med 6,4 procent från maj 2016. Andelen pågående sjukfall längre än ett år var 39,1 procent vilket kan jämföras med 32,3 procent i maj 2016.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår under perioden januari-juli till 28 018 miljoner kronor vilket är 978 miljoner kronor (3,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2016. Antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning uppgick i juli till 319 059. Det är en minskning med 4,6 procent jämfört med juli 2016.

Sedan år 2007 har antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning minskat kontinuerligt. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjukersättning varit lägre än utflödet. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i juli till 2,8 vilket är en minskning med 13,5 procent jämfört med juli 2016.

Ohälsotalet är ett mått på den frånvaro som täcks av sjukförsäkringen. Måttet omfattar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Ohälsotalet för juli uppgick till 27,0 dagar. Det är en minskning med 3,6 procent jämfört med juli 2016.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Juli 2017 Juli 2016 Förändring %
Samtliga 10,5 10,8 -2,4
- Kvinnor 13,9 14,2 -1,8
- Män 7,2 7,5 -3,3

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal pågående sjukfall vid månadens slut
Maj 2017 Maj 2016 Förändring %
Samtliga 183 922 196 511 -6,4
Därav längre än ett år 71 930 63 398 13,5
Längre än ett år, andel av samtliga i procent 39,1 32,3

Källa: Försäkringskassan

Antal personer med sjuk- eller aktivitetsersättning
Juli 2017 Juli 2016 Förändring %
Samtliga 319 059 334 496 -4,6
- Kvinnor 185 185 195 067 -5,1
- Män 133 874 139 429 -4,0

Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Juli 2017 Juli 2016 Förändring %
Totalt 2,8 3,2 -13,5
- Kvinnor 2,8 3,4 -16,6
- Män 2,8 3,1 -10,3

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (förtidspension respektive sjukbidrag före 2003) dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning (eller förtidspension / sjukbidrag). Källa: Försäkringskassan

Ohälsotalet, antal dagar
Juli 2017 Juli 2016 Förändring %
Samtliga 27,0 28,0 -3,6
- Kvinnor 32,6 33,8 -3,5
- Män 21,5 22,3 -3,8

Ohälsotalet visar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 061 - 326 61 181 - 1 259 107 081
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 020 - 219 22 478 - 767 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 948 - 127 28 018 - 978 48 707
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 247 - 11 1 765 - 79 3 015
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 44 5 2 106 - 195 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 4 807 477 810
2:1 Försäkringskassan 682 21 5 157 272 8 424
Övriga anslag 120 1 849 10 1 484
1:3 Handikappersättningar 111 0 790 7 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 21 0 33
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 38 3 66
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt