Juni 2017 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg i juni blev 5 792 miljoner kronor, vilket är 436 miljoner kronor högre än i juni 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 34 810 miljoner kronor. Det är 205 miljoner kronor (0,6 procent) lägre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgår under första halvåret till 12 651 miljoner kronor, vilket är 3 015 miljoner kronor (31,3 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet förklaras delvis av att bidragsutbetalningarna till landstingen för läkemedelsförmånerna var 1 994 miljoner kronor i januari 2017 samtidigt som utfallet i januari 2016 var noll. I januari 2016 utbetalades inte något bidrag för läkemedelsförmånerna eftersom regeringen beslutade om att tidigarelägga denna betalning till 2015.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgår för årets första sex månader till 1 692 miljoner kronor vilket är 949 miljoner kronor (35,9 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror till största delen på att anslaget finansierade den engångsvisa satsningen på särskilt angelägna insatser i hälso- och sjukvården som betalades ut i februari 2016 med 1 000 miljoner kronor.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning uppgår för perioden januari–juni till 11 332 miljoner kronor vilket är 1 261 miljoner kronor (10,0 procent) lägre än samma period föregående år.

Under det första halvåret 2016 uppgick utfallet för anslag 1:9 Bidrag för samordning och tillgänglighet (2016) till 1 000 miljoner kronor. Anslaget finansierade statsbidrag till bland annat landstingen för att arbeta med att öka samordningen och förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Satsningen avslutades 2016 och därmed påverkar utfallet 2016 skillnaden mellan åren.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 792 436 34 810 - 205 70 404
1:4 Tandvårdsförmåner 455 5 2 839 79 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 666 728 12 651 3 015 25 153
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 81 - 55 1 692 - 949 3 229
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 16 - 14 51 - 46 76
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 954 - 188 11 332 - 1 261 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 72 - 44 2 021 - 196 2 444
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 47 - 50 500 134 862
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
Övriga anslag 502 53 3 723 18 6 962
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 3 18 2 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 18 12 42 2 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 11 5 65 0 141
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 29 - 2 188 - 7 485
1:8 Bidrag till psykiatri 19 10 975 56 1 209
1:9 Läkemedelsverket 10 - 1 63 - 10 132
1:10 E-hälsomyndigheten 31 5 85 31 164
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 31 - 1 184 3 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 7 43 43 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 3 38
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 28 0 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 94 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 11 1 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 22 3 241 - 60 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 22 - 3 100 - 64 267
4:6 Statens institutionsstyrelse 79 - 16 476 4 1 012
5:1 Barnombudsmannen 1 - 2 15 0 25
5:2 Barnets rättigheter 6 5 11 - 10 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 26 10 114 - 9 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 - 1 15 - 1 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 42 7 214 7 547
8:1 Socialstyrelsen 59 3 291 31 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 78 15 337 22 698
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården - 1 - 11
4:9 (2016) Ersättningsnämnden - 3 - 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt