Juni 2017 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev i juni 2 303 miljoner kronor, vilket är 598 miljoner kronor lägre än i juni 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 18 853 miljoner kronor. Det är 2 612 miljoner kronor (16,1 procent) högre än samma period föregående år.

Asylsökande m.m. januari-juni 2017
2017 2016 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande juni 2 350 2 104 246 11,7
- varav män 1 454 1 289 165 12,8
- varav kvinnor 896 815 81 9,9
- varav ens. barn och unga 104 155 -51 -32,9

Källa: Migrationsverket

2017 2016 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-juni 11 423 15 361 -3 938 -25,6
- varav män 6 888 9 243 -2 355 -25,5
- varav kvinnor 4 535 6 118 -1 583 -25,9
- varav ens. barn och unga 593 1 346 -753 -55,9
- varav pojkar 457
- varav flickor 136

Källa: Migrationsverket

2017 2016 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-juni 64 295 61 649 2 646 4,3
-varav asyl 17 150 22 675 -5 525 -24,4
-varav anhöriga till asylsökande 8 745 7 588 1 157 15,2
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med permanent uppehållstillstånd 4 686 3 286 1 400 42,6
-varav arbetsmarknad 16 907 13 511 3 396 25,1

Källa: Migrationsverket

Jan-juni 2017 December 2016 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 92 828 122 708 -29 880 -24,4

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
8 Migration 2 303 - 598 18 853 2 612 32 685
1:1 Migrationsverket 596 - 18 3 068 73 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 1 158 - 699 14 411 2 195 23 728
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 319 73 336 85 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 79 0 432 111 958
Övriga anslag 151 47 607 148 1 354
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 25 14 123 72 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 73 25 295 60 586
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 31 - 4 127 - 22 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 22 12 63 38 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt