Juni 2017 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i juni 2 076 miljoner kronor, vilket är 244 miljoner kronor högre än i juni föregående år.

Utfallet för det Internationella biståndet uppgick för det första halvåret till 18 965 miljoner kronor. Det är 7 015 miljoner kronor (58,7 procent) högre än samma period föregående år. Det beror dels på att delar av det internationella biståndet för 2016 betalades ut redan i slutet av 2015 efter beslut av regeringen, dels kan utbetalningsmånaden variera från ett år till ett annat. Budgeten för 2017 är på ungefär samma nivå som 2016.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
7 Internationellt bistånd 2 076 244 18 965 7 015 36 286
1:1 Biståndsverksamhet 1 937 247 18 296 6 969 34 995
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 124 1 586 45 1 103
Övriga anslag 14 - 4 83 0 188
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 - 1 6 - 1 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 8 - 1 51 2 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 - 3 21 - 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 5 1 16
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt