Juni 2017 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev i juni 4 751 miljoner kronor, vilket är 637 miljoner kronor högre än i juni föregående år.

Utfallet för det första halvåret uppgick till 23 173 miljoner kronor. Det är 2 626 miljoner kronor (12,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 751 637 23 173 2 626 50 739
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 804 169 15 295 2 005 32 858
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 001 463 4 487 2 395 10 449
1:8 Försvarets radioanstalt 87 11 502 37 990
2:1 Kustbevakningen 127 14 601 53 1 117
2:4 Krisberedskap 292 - 30 567 18 1 182
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 - 112 120 - 105 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 138 27 532 41 1 072
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 101 - 1 852
Övriga anslag 303 - 4 1 069 35 2 831
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 83 - 24 374 21 1 133
1:4 Forskning och teknikutveckling 110 12 204 - 5 587
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 4 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 2 0 14 3 25
1:7 Officersutbildning m.m. 42 14 94 7 212
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 18 0 88 - 2 176
1:10 Nämnder m.m. 0 0 3 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 2 - 9 31 - 16 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 4 0 8
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 8 7 29 20 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 4 4 21
2:7 Statens haverikommission 4 0 21 - 2 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 27 - 3 171 4 384
4:1 Elsäkerhetsverket 5 - 1 29 0 59
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt