Juni 2017 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i juni 233 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner kronor högre än i juni 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 991 miljoner kronor. Det är 104 miljoner kronor (9,5 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
5 Internationell samverkan 233 28 991 - 104 2 019
1:1 Avgifter till internationella organisationer 170 6 763 - 110 1 421
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 6 - 1 45 - 13 151
1:9 Svenska institutet 7 - 3 52 12 120
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 38 25 65 9 174
Övriga anslag 12 0 67 - 1 154
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 4 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 - 1 4
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 16 2 33
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 0 19 - 2 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 13 0 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 8 0 17
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 0 6 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt