Juni 2017 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev i juni 4 248 miljoner kronor, vilket är 304 miljoner kronor högre än i juni 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 22 491 miljoner kronor. Det är 1 094 miljoner kronor (5,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
4 Rättsväsendet 4 248 304 22 491 1 094 43 817
1:1 Polismyndigheten 2 244 247 11 831 744 22 622
1:2 Säkerhetspolisen 115 6 672 90 1 292
1:3 Åklagarmyndigheten 148 0 785 44 1 473
1:5 Sveriges Domstolar 512 - 2 2 838 42 5 520
1:6 Kriminalvården 802 56 4 277 163 8 347
1:12 Rättsliga biträden m.m. 295 - 16 1 354 - 55 2 989
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 0 21 14 47
Övriga anslag 130 12 713 53 1 527
1:4 Ekobrottsmyndigheten 57 4 323 15 648
1:7 Brottsförebyggande rådet 11 0 49 6 111
1:8 Rättsmedicinalverket 36 7 194 13 418
1:9 Gentekniknämnden 0 0 3 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 20 1 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 7 - 5 55 - 3 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 4 - 2 28 - 1 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 5 - 1 22
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 8 - 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 4 1 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 8 8 25 23 92
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt