Juni 2017 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev i juni 1 240 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor lägre än i juni 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 5 738 miljoner kronor. Det är 45 miljoner kronor (0,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
3 Skatt, tull och exekution 1 240 - 8 5 738 45 10 986
1:1 Skatteverket 907 - 8 3 831 - 15 7 357
1:2 Tullverket 159 11 903 19 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 173 - 11 1 003 41 1 884
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt