Juni 2017 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 2 276 miljoner kronor i juni. Det är 467 miljoner kronor högre än i juni 2016.

För det första halvåret uppgår utfallet till 7 802 miljoner kronor. Det är 3 000 miljoner kronor (27,8 procent) lägre än samma period föregående år. Det låga utfallet beror på återbetalningen av tidigare inbetalda avgifter som Sverige fick från EU i januari.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 276 467 7 802 - 3 000 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 276 467 7 802 - 3 000 29 586
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt