Juni 2017 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Ökade utgifter under första halvåret

I juni blev utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. negativt då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 1 239 miljoner kronor. Det kan jämföras med ett negativt utfall på 2 653 miljoner kronor i juni 2016. Skillnaden beror främst på minskade inkomster från överkurser vid emission vilka redovisas mot anslag 1:1 Räntor på statsskulden. När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs betraktas det som en ränteinkomst.

För det första halvåret uppgår utgifterna för anslag 1:1 Räntor på statsskulden till      8 116 miljoner kronor. Det är 5 233 miljoner kronor (181,5 procent) högre än samma period föregående och beror främst på minskade inkomster från överkurser vid emission.

Räntor på statsskulden i juni 2017 jämfört med motsvarande period 2016, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall juni 2017 Utfall juni 2016 Förändring juni Utfall jan-juni 2017 Utfall jan-juni 2016 Skillnad 2017-2016
Räntor på lån i svenska kronor -657 -982 325 7 227 6 148 1 079
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -25 -10 -16 1 127 1 126 1
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -635 -1 595 960 -5 084 -9 534 4 450
Summa räntor -1 317 -2 586 1 269 3 269 -2 260 5 530
Räntor på in- och utlåning (*) -388 -547 158 -2 453 -2 510 57
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 197 -26 223 491 -101 592
Kursförluster (+)/vinster (-) 268 505 -237 6 810 7 755 -945
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -1 241 -2 654 1 413 8 116 2 883 5 233

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 239 1 414 8 169 5 222 16 468
1:1 Räntor på statsskulden - 1 241 1 413 8 116 5 233 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 0 53 - 11 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt