Juni 2017 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev i juni 4 749 miljoner kronor, vilket är 64 miljoner kronor högre än i juni 2016.

För det första halvåret uppgår utfallet till 23 527 miljoner kronor. Det är 3 185 miljoner kronor (15,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
22 Kommunikationer 4 749 64 23 527 3 185 55 158
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 867 - 71 9 466 1 596 24 124
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 950 13 9 042 486 21 556
1:3 Trafikverket 127 21 656 15 1 305
1:11 Trängselskatt i Stockholm 363 64 1 146 793 1 449
1:12 Transportstyrelsen 190 31 1 103 98 2 093
1:14 Trängselskatt i Göteborg 19 1 377 94 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 126 0 710 11 1 632
Övriga anslag 107 5 1 028 92 1 972
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 - 100 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 - 50 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 3 - 2 68 47 83
1:7 Trafikavtal 52 6 453 78 920
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 3 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 24 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 13 13 151 108 150
1:13 Trafikanalys 5 - 1 28 0 65
2:1 Post- och telestyrelsen 3 0 14 1 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 18 - 1 68 5 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 1 6 1 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 1 0 7 1 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 - 4 33 - 3 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 3 - 6 23 2 75
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt