Juni 2017 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev i juni 205 miljoner kronor, vilket är 77 miljoner kronor lägre än i juni 2016.

För det första halvåret uppgår utfallet till 1 412 miljoner kronor. Det är 83 miljoner kronor (6,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
21 Energi 205 - 77 1 412 83 2 877
1:1 Statens energimyndighet 24 0 144 7 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 16 - 6 132 0 233
1:4 Energiforskning 111 - 24 687 - 24 1 421
1:8 Energiteknik 4 - 58 232 99 440
1:9 Elberedskap 11 1 70 - 8 255
Övriga anslag 39 11 148 9 247
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 3 - 2 3 - 2 10
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 9 0 51 1 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 2 - 1 6 0 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 10 1 51 2 119
1:10 Avgifter till internationella organisationer 0 0 19 3 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 15 13 18 5 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt