Juni 2017 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev i juni 1 039 miljoner kronor, vilket är 334 miljoner kronor högre än i juni 2016.

Utfallet för det första halvåret uppgår till 3 944 miljoner kronor. Det är 416 miljoner kronor (11,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
20 Allmän miljö- och naturvård 1 039 334 3 944 416 8 910
1:1 Naturvårdsverket 47 1 235 13 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 48 3 111 - 12 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 161 132 441 4 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 71 56 523 102 868
1:5 Miljöforskning 1 - 51 54 - 4 80
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 58 45 180 48 272
1:8 Supermiljöbilspremie 25 - 7 157 26 700
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 76 52 508 38 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 15 - 4 51 18 205
1:15 Skydd av värdefull natur 268 177 703 196 1 268
1:17 Klimatinvesteringar 145 - 78 211 - 37 1 200
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 50 5 327 21 713
Övriga anslag 74 3 443 2 1 021
1:6 Kemikalieinspektionen 21 4 125 10 258
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 15 - 3 108 3 227
1:10 Klimatanpassning 5 - 3 48 2 117
1:13 Internationellt miljösamarbete 5 3 13 - 8 34
1:14 Hållbara städer 0 - 1 3 - 1 5
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 22 3 118 7 230
1:18 Elbusspremie 0 0 2 2 93
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 6 1 25 - 4 58
1:11 (2016) Inspire - 2 - 10
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt