Juni 2017 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik och fastighetsförvaltning.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning i juni blev 1 465 miljoner kronor, vilket är 188 miljoner kronor lägre än i juni 2016.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 7 755 miljoner kronor. Det är 144 miljoner kronor (1,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 465 - 188 7 755 144 15 284
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 249 37 6 371 134 12 614
1:9 Statistiska centralbyrån 41 - 31 249 - 52 555
1:11 Finansinspektionen 53 6 267 20 537
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 - 209 231 20 210
1:15 Riksrevisionen 27 1 162 11 324
Övriga anslag 95 8 475 10 1 043
1:1 Statskontoret 8 2 41 1 94
1:2 Kammarkollegiet 9 2 31 4 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 1 0 6 0 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 4 - 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 - 1 31 0 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 2 84 13 161
1:10 Bidragsfastigheter 18 - 9 88 - 18 193
1:12 Riksgäldskontoret 25 4 136 - 6 316
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 3 - 2 10
1:16 Finansmarknadsforskning 8 8 14 7 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 6 1 34 9 85
1:18 Statens servicecenter 1 0 2 1 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt