Juni 2017 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev i juni 160 miljoner kronor, vilket är 53 miljoner kronor högre än i juni 2016.

Utfallet för det första halvåret uppgår till 715 miljoner kronor. Det är 188 miljoner kronor (35,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 160 53 715 188 6 755
1:4 Boverket 26 2 106 - 2 244
1:6 Lantmäteriet 60 3 279 12 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 4 4 53 53 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 47 47 128 128 2 700
Övriga anslag 24 - 3 149 - 4 457
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 - 1 3 - 3 24
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 2 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 24 1 46
2:1 Konsumentverket 14 0 75 4 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 21 2 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 9 1 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 14 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 2 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1 0 - 2
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 0 - 1
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 0 - 3
2:1 (2016) Marknadsdomstolen - 1 - 5
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt