Juni 2017 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev i juni 974 miljoner kronor, vilket är 164 miljoner kronor lägre än i juni 2016.

Utfallet för utgiftsområdet Kultur, medier och trossamfund uppgår för det första halvåret till 8 359 miljoner kronor. Det är 381 miljoner kronor (4,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 974 - 164 8 359 381 14 521
1:3 Skapande skola 0 - 33 178 11 188
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 300 - 34 1 066 87 1 423
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 82 - 10 503 - 3 1 007
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 6 - 15 179 2 191
6:1 Riksarkivet 35 - 3 213 10 379
8:1 Centrala museer: Myndigheter 102 4 554 10 1 122
10:1 Filmstöd 1 0 547 213 547
13:1 Stöd till idrotten 0 0 972 21 1 935
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 927 21 3 856
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 - 97 90 - 33 175
Övriga anslag 449 25 2 130 42 3 699
1:1 Statens kulturråd 4 8 20 - 3 44
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 155 89 276 93 336
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 14 0 39
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 - 1 6 - 1 14
2:3 Statens musikverk 18 2 68 7 112
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 24 4 69 5 148
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 0 57 2 120
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 32 4 66
4:1 Statens konstråd 1 0 4 0 9
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 0 12 2 33
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 1 8 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 27 0 28
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 10 - 1 21
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 34 16 173 1 396
7:1 Riksantikvarieämbetet 19 2 114 9 224
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 10 - 4 33 - 5 254
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:2 Centrala museer: Stiftelser 21 0 127 2 254
8:3 Bidrag till vissa museer 4 1 27 2 58
8:4 Riksutställningar 3 0 19 3 43
8:5 Forum för levande historia 4 0 26 5 55
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 5 0 10
9:2 Stöd till trossamfund 1 0 42 - 6 92
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 14 - 1 21
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 10 2 22
11:5 Stöd till taltidningar 3 0 20 2 58
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 4 23 4 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 22 - 109 133 - 115 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 18 18 27 27 35
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 - 1 18 3 52
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 6 - 10 20 - 8 28
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:6 Insatser för den ideella sektorn 1 - 1 11 - 2 29
14:2 Bidrag till tolkutbildning 5 1 24 11 59
14:4 Särskilt utbildningsstöd 56 2 115 1 155
15:1 Lotteriinspektionen 4 0 23 0 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt