Juni 2017 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv uppgick i juni till 6 646 miljoner kronor, vilket är 182 miljoner kronor högre jämfört med juni 2016.

För det första halvåret uppgår utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv till 36 218 miljoner kronor. Det är en minskning med 828 miljoner kronor (2,2 procent) jämfört med samma period 2016.

De största utgiftsminskningarna gäller anslagen 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (1 038 miljoner kronor), 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (295 miljoner kronor) samt 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning (142 miljoner kronor).

De lägre utgifterna för dessa anslag motverkas delvis av högre utgifter, framförallt för anslagen 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (360 miljoner kronor) samt 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 (314 miljoner kronor).

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen fördelat på personer inom respektive utanför etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag avser insatser för att den som är ny i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Utgifter för etableringsersättning och etableringsinsatser för nyanlända finansieras från anslag inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Utgifter för Arbetsförmedlingens insatser utanför etableringsuppdraget (såsom arbetslöshetsersättningar, aktivitetsstöd samt kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser) finansieras från anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick slutet av juni till 350 685 personer, vilket är en ökning med 1,5 procent jämfört med juni 2016. Antalet inskrivna inom etableringsuppdraget har ökat med 12 912 personer (27,6 procent) jämfört med juni 2016. Ökningen motverkas delvis av att antalet inskrivna utanför etableringsuppdraget minskat med 7 808 personer (2,6 procent).

Tabell 2 visar antalet inskrivna utanför etableringsuppdraget. Den totala minskningen om 7 808 personer jämfört med juni 2016 beror till största delen på ett minskat antal inskrivna i åldersgruppen 18-24 år. Antalet inskrivna utanför åldersgruppen 18-24 år har ökat med 1 437 personer (0,6 procent) jämfört med juni 2016. Den underliggande utvecklingen i denna grupp är att antalet inskrivna födda i Sverige minskat med 4 725 personer (3,8 procent) samtidigt som antalet utrikes födda ökat med 6 162 personer (4,9 procent).

Tabell 3 visar antalet inskrivna fördelat på kön. Den totala förändringen av antalet inskrivna om 5 104 personer förklaras till stor del av att antalet kvinnor inom etableringsuppdraget har ökat med 5 850 personer (31,3 procent).

Antalet män som är inskrivna vid arbetsförmedlingen har minskat med 612 personer (0,3 procent). Antalet män i etableringsuppdraget har ökat med 7 062 personer (25,2 procent) vilket motverkas av att antalet inskrivna män utanför etableringsuppdraget minskat med 7 674 personer (4,7 procent).

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Juni 2017 Juni 2016 Förändring, antal Förändring %
Inom etableringsuppdraget 59 624 46 712 12 912 27,6
- varav sökande i program med aktivitetsstöd 21 730 17 101 4 629 27,1
- varav öppet arbetslösa 37 894 29 611 8 283 28,0
Utanför etableringsuppdraget 291 061 298 869 -7 808 -2,6
- varav sökande i program med aktivitetsstöd 143 704 148 476 -4 772 -3,2
- varav öppet arbetslösa 147 357 150 393 -3 036 -2,0
Totalt antal inskrivna 350 685 345 581 5 104 1,5

Tabellen redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa.

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 2: Antal inskrivna utanför etableringsuppdraget
Juni 2017 Juni 2016 Förändring, antal Förändring %
Åldersgruppen 18-24 år 40 636 49 881 -9 245 -18,5
-därav födda i Sverige 28 257 36 763 -8 506 -23,1
-därav utrikes födda 12 379 13 118 -739 -5,6
Utanför åldersgruppen 18-24 år 250 425 248 988 1 437 0,6
-därav födda i Sverige 119 092 123 817 -4 725 -3,8
-därav utrikes födda 131 333 125 171 6 162 4,9
Totalt antal inskrivna utanför etableringsuppdraget 291 061 298 869 -7 808 -2,6

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 3: Antal inskrivna vid arbetsförmedlingen per kön
Juni 2017 Juni 2016 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 160 857 155 141 5 716 3,7
- därav inom etableringsuppdraget 24 558 18 708 5 850 31,3
- därav utanför etableringsuppdraget 136 299 136 433 -134 -0,1
Män 189 828 190 440 -612 -0,3
- därav inom etableringsuppdraget 35 066 28 004 7 062 25,2
- därav utanför etableringsuppdraget 154 762 162 436 -7 674 -4,7
Totalt antal inskrivna 350 685 345 581 5 104 1,5

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 646 182 36 218 - 828 75 657
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 843 113 4 538 360 8 381
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 292 - 122 14 195 - 1 038 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 249 262 4 306 - 295 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 481 47 8 441 - 21 18 405
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 116 74 484 314 1 181
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 99 - 118 599 - 142 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 460 - 66 3 045 - 36 6 216
Övriga anslag 107 - 8 609 31 1 181
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 14 - 3 63 1 118
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 - 1 19 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 29 - 4 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 28 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 4 0 8
2:1 Arbetsmiljöverket 59 - 10 402 22 738
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 15 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 0 33
2:4 Medlingsinstitutet 14 3 29 0 58
2:5 Arbetslivspolitik 4 4 20 10 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt