Juni 2017 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 895 miljoner kronor i juni, vilket är 116 miljoner kronor lägre än i juni 2016.

Utfallet för det första halvåret uppgår till 17 448 miljoner kronor. Det är 638 miljoner kronor (3,5 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 895 - 116 17 448 - 638 34 774
1:1 Garantipension till ålderspension 1 120 - 65 6 723 - 394 13 365
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 961 - 35 5 830 - 209 11 545
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 684 - 21 4 123 - 91 8 377
1:4 Äldreförsörjningsstöd 83 9 491 61 954
2:1 Pensionsmyndigheten 47 - 4 282 - 5 534
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt