Juni 2017 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Lägre utgifter hittills jämfört med föregående år

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning uppgick i juni till 8 554 miljoner kronor, vilket är 271 miljoner kronor (3,1 procent) lägre än utfallet i juni föregående år. Det beror främst på lägre utgifter för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. samt anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

För det första halvåret uppgår utfallet för utgiftsområdet till 53 120 miljoner kronor, vilket är 933 miljoner kronor (1,7 procent) lägre än motsvarande period 2016.

Utgifterna för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering uppgår under första halvåret till 19 458 miljoner kronor, vilket är 548 miljoner kronor (2,7 procent) lägre än utfallet för samma period föregående år.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för juni uppgick till 10,6 dagar, vilket är 0,1 dagar lägre än sjukpenningtalet för juni 2016 och 0,3 dagar lägre än sjukpenningtalet för januari 2017.

Nedgången i sjukpenningtalet förklaras av att fler sjukfall avslutas under det första sjukskrivningsåret. Längden på sjukfall upp till ett år minskar i genomsnitt. Samtidigt ökar antalet längre sjukfall. Sjukfallsstatistiken, vilken rapporteras med viss eftersläpning, visar att antalet pågående sjukfall i slutet av april totalt uppgick till 183 472. Det var en minskning med 7,6 procent från april 2016. Andelen pågående sjukfall längre än ett år var 39,5 procent vilket kan jämföras med 31,3 procent i april 2016.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår under det första halvåret till 24 070 miljoner kronor vilket är 850 miljoner kronor (3,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2016. Antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning uppgick i juni till 322 371. Det är en minskning med 4,4 procent jämfört med juni 2016.

Sedan år 2007 har antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning minskat kontinuerligt. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjukersättning varit lägre än utflödet. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i juni till 2,9 vilket är en minskning med 14,1 procent jämfört med juni 2016.

Ohälsotalet är ett mått på den frånvaro som täcks av sjukförsäkringen. Måttet omfattar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Ohälsotalet uppgick i juni till 27,1 dagar. Det är en minskning med 3,2 procent jämfört med juni 2016.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Juni 2017 Juni 2016 Förändring %
Samtliga 10,6 10,7 -1,4
- Kvinnor 14,0 14,1 -0,8
- Män 7,3 7,5 -2,5

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal pågående sjukfall vid månadens slut
April 2017 April 2016 Förändring %
Samtliga 183 472 198 471 -7,6
Därav längre än ett år 72 498 62 181 16,6
Längre än ett år, andel av samtliga i procent 39,5 31,3

Källa: Försäkringskassan

Antal personer med sjuk- eller aktivitetsersättning
Juni 2017 Juni 2016 Förändring %
Samtliga 322 371 337 157 -4,4
- Kvinnor 186 929 196 425 -4,8
- Män 135 442 140 732 -3,8

Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Juni 2017 Juni 2016 Förändring %
Totalt 2,9 3,3 -14,1
- Kvinnor 2,9 3,5 -17,5
- Män 2,9 3,2 -10,5

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (förtidspension respektive sjukbidrag före 2003) dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning (eller förtidspension / sjukbidrag). Källa: Försäkringskassan

Ohälsotalet, antal dagar
Juni 2017 Juni 2016 Förändring %
Samtliga 27,1 28,0 -3,2
- Kvinnor 32,8 33,8 -3,0
- Män 21,6 22,3 -3,4

Ohälsotalet visar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 554 - 271 53 120 - 933 107 081
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 232 - 163 19 458 - 548 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 957 - 161 24 070 - 850 48 707
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 247 - 16 1 518 - 68 3 015
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 167 43 2 062 - 201 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 2 806 473 810
2:1 Försäkringskassan 828 23 4 475 251 8 424
Övriga anslag 122 2 730 10 1 484
1:3 Handikappersättningar 113 1 679 7 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 18 0 33
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 0 33 2 66
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt