Juni 2017 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i juni till 68,3 miljarder kronor. Det är 1,1 miljarder kronor lägre än i juni 2016. De totala utgifterna för perioden januari–juni uppgår till 449,6 miljarder kronor. Det är 13,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror främst på högre utgifter för områdena Internationellt bistånd, Allmänna bidrag till kommuner, Statsskuldsräntor samt Utbildning och universitetsforskning. De högre utgifterna motverkas delvis av att Riksgäldskontorets nettoutlåning har minskat.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 1 113 - 90 6 729 154 13 313
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten - 1 - 1 95 - 7 137
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 46 - 2 440 - 1 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 64 2 375 29 768
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 2 - 5 57 27 113
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 1 46 2 90
3:1 Sametinget 3 0 21 2 45
4:1 Regeringskansliet m.m. 560 - 125 3 604 30 7 389
5:1 Länsstyrelserna m.m. 267 28 1 410 50 2 751
6:1 Allmänna val och demokrati 26 13 44 10 92
6:2 Justitiekanslern 4 - 1 21 0 49
6:3 Datainspektionen 5 0 25 0 69
6:4 Svensk författningssamling 0 0 1 0 2
6:5 Valmyndigheten 2 - 1 10 - 1 20
6:6 Stöd till politiska partier 0 0 86 0 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 0 87 - 3 103
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 0 7 4 15
8:1 Presstöd 119 1 379 14 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 15 - 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 8 0 18
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 465 - 188 7 755 144 15 284
1:1 Statskontoret 8 2 41 1 94
1:2 Kammarkollegiet 9 2 31 4 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 1 0 6 0 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 249 37 6 371 134 12 614
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 4 - 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 - 1 31 0 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 2 84 13 161
1:9 Statistiska centralbyrån 41 - 31 249 - 52 555
1:10 Bidragsfastigheter 18 - 9 88 - 18 193
1:11 Finansinspektionen 53 6 267 20 537
1:12 Riksgäldskontoret 25 4 136 - 6 316
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 3 - 2 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 - 209 231 20 210
1:15 Riksrevisionen 27 1 162 11 324
1:16 Finansmarknadsforskning 8 8 14 7 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 6 1 34 9 85
1:18 Statens servicecenter 1 0 2 1 3
3 Skatt, tull och exekution 1 240 - 8 5 738 45 10 986
1:1 Skatteverket 907 - 8 3 831 - 15 7 357
1:2 Tullverket 159 11 903 19 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 173 - 11 1 003 41 1 884
4 Rättsväsendet 4 248 304 22 491 1 094 43 817
1:1 Polismyndigheten 2 244 247 11 831 744 22 622
1:2 Säkerhetspolisen 115 6 672 90 1 292
1:3 Åklagarmyndigheten 148 0 785 44 1 473
1:4 Ekobrottsmyndigheten 57 4 323 15 648
1:5 Sveriges Domstolar 512 - 2 2 838 42 5 520
1:6 Kriminalvården 802 56 4 277 163 8 347
1:7 Brottsförebyggande rådet 11 0 49 6 111
1:8 Rättsmedicinalverket 36 7 194 13 418
1:9 Gentekniknämnden 0 0 3 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 20 1 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 7 - 5 55 - 3 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 295 - 16 1 354 - 55 2 989
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 4 - 2 28 - 1 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 5 - 1 22
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 0 21 14 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 8 - 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 4 1 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 8 8 25 23 92
5 Internationell samverkan 233 28 991 - 104 2 019
1:1 Avgifter till internationella organisationer 170 6 763 - 110 1 421
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 6 - 1 45 - 13 151
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 4 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 - 1 4
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 16 2 33
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 0 19 - 2 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 13 0 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 8 0 17
1:9 Svenska institutet 7 - 3 52 12 120
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 0 6 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 38 25 65 9 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 751 637 23 173 2 626 50 739
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 804 169 15 295 2 005 32 858
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 83 - 24 374 21 1 133
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 001 463 4 487 2 395 10 449
1:4 Forskning och teknikutveckling 110 12 204 - 5 587
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 4 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 2 0 14 3 25
1:7 Officersutbildning m.m. 42 14 94 7 212
1:8 Försvarets radioanstalt 87 11 502 37 990
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 18 0 88 - 2 176
1:10 Nämnder m.m. 0 0 3 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 2 - 9 31 - 16 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 4 0 8
2:1 Kustbevakningen 127 14 601 53 1 117
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 8 7 29 20 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 4 4 21
2:4 Krisberedskap 292 - 30 567 18 1 182
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 - 112 120 - 105 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 138 27 532 41 1 072
2:7 Statens haverikommission 4 0 21 - 2 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 27 - 3 171 4 384
4:1 Elsäkerhetsverket 5 - 1 29 0 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 101 - 1 852
7 Internationellt bistånd 2 076 244 18 965 7 015 36 286
1:1 Biståndsverksamhet 1 937 247 18 296 6 969 34 995
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 124 1 586 45 1 103
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 - 1 6 - 1 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 8 - 1 51 2 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 - 3 21 - 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 5 1 16
8 Migration 2 303 - 598 18 853 2 612 32 685
1:1 Migrationsverket 596 - 18 3 068 73 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 1 158 - 699 14 411 2 195 23 728
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 319 73 336 85 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 79 0 432 111 958
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 25 14 123 72 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 73 25 295 60 586
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 31 - 4 127 - 22 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 22 12 63 38 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 792 436 34 810 - 205 70 404
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 3 18 2 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 18 12 42 2 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 11 5 65 0 141
1:4 Tandvårdsförmåner 455 5 2 839 79 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 666 728 12 651 3 015 25 153
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 81 - 55 1 692 - 949 3 229
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 29 - 2 188 - 7 485
1:8 Bidrag till psykiatri 19 10 975 56 1 209
1:9 Läkemedelsverket 10 - 1 63 - 10 132
1:10 E-hälsomyndigheten 31 5 85 31 164
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 31 - 1 184 3 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 7 43 43 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 3 38
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 16 - 14 51 - 46 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 28 0 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 94 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 11 1 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 22 3 241 - 60 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 22 - 3 100 - 64 267
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 954 - 188 11 332 - 1 261 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 72 - 44 2 021 - 196 2 444
4:6 Statens institutionsstyrelse 79 - 16 476 4 1 012
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 47 - 50 500 134 862
5:1 Barnombudsmannen 1 - 2 15 0 25
5:2 Barnets rättigheter 6 5 11 - 10 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 26 10 114 - 9 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 - 1 15 - 1 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 42 7 214 7 547
8:1 Socialstyrelsen 59 3 291 31 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 78 15 337 22 698
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården - 1 - 11
4:9 (2016) Ersättningsnämnden - 3 - 14
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 554 - 271 53 120 - 933 107 081
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 232 - 163 19 458 - 548 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 957 - 161 24 070 - 850 48 707
1:3 Handikappersättningar 113 1 679 7 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 247 - 16 1 518 - 68 3 015
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 18 0 33
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 167 43 2 062 - 201 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 2 806 473 810
2:1 Försäkringskassan 828 23 4 475 251 8 424
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 0 33 2 66
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 895 - 116 17 448 - 638 34 774
1:1 Garantipension till ålderspension 1 120 - 65 6 723 - 394 13 365
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 961 - 35 5 830 - 209 11 545
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 684 - 21 4 123 - 91 8 377
1:4 Äldreförsörjningsstöd 83 9 491 61 954
2:1 Pensionsmyndigheten 47 - 4 282 - 5 534
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 355 466 43 918 1 271 89 491
1:1 Barnbidrag 2 317 84 13 623 443 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 3 401 349 20 384 700 41 697
1:3 Underhållsstöd 213 - 6 1 291 - 77 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 6 - 1 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 80 1 476 5 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 338 11 1 996 106 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 3 734 115 7 468
1:8 Bostadsbidrag 382 6 2 408 - 19 5 140
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 795 667 11 772 2 851 32 635
1:1 Etableringsåtgärder 57 9 67 8 209
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 812 416 7 466 2 071 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 440 125 2 638 600 6 380
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 400 79 1 212 100 3 599
1:5 Hemutrustningslån 21 5 127 33 332
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 - 1 52 4 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 17 4 39 5 63
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 38 30 171 30 248
4:1 Åtgärder mot segregation 50
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 646 182 36 218 - 828 75 657
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 843 113 4 538 360 8 381
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 292 - 122 14 195 - 1 038 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 249 262 4 306 - 295 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 481 47 8 441 - 21 18 405
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 14 - 3 63 1 118
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 116 74 484 314 1 181
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 - 1 19 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 29 - 4 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 28 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 4 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 99 - 118 599 - 142 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 460 - 66 3 045 - 36 6 216
2:1 Arbetsmiljöverket 59 - 10 402 22 738
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 15 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 0 33
2:4 Medlingsinstitutet 14 3 29 0 58
2:5 Arbetslivspolitik 4 4 20 10 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
15 Studiestöd 857 37 10 361 71 22 434
1:1 Studiehjälp 327 8 2 101 61 3 428
1:2 Studiemedel 360 16 6 639 70 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 65 4 937 18 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 209 - 107 369
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 7 0 34 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 1 13 0 27
1:7 Studiestartsstöd 448
1:8 Centrala studiestödsnämnden 95 9 422 31 830
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 7 0 14
16 Utbildning och universitetsforskning 7 368 1 826 35 864 4 202 73 058
1:1 Statens skolverk 128 44 448 148 1 056
1:2 Statens skolinspektion 35 3 195 4 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 113 24 364 13 713
1:4 Sameskolstyrelsen 4 0 24 6 41
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 404 305 1 438 503 3 511
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 - 32 114 - 68 263
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 38 2 226 191 4 630
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 36 0 106 1 195
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 21 0 44 3 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 12 - 11 55 - 8 295
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 7 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 8 - 3 52 - 2 107
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 17 - 17 759 148 1 454
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 158 10 1 001 48 2 162
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 15 14 58 44 480
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 995 994 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 1 0 9 1 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18
1:19 Bidrag till lärarlöner 2 028 1 441 2 035 1 442 4 442
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 37 37 74 74 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 3 65 - 1 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 14 - 1 86 21 147
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 842 18 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 1 033 16 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 991 30 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 1 060 16 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 1 020 29 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 752 11 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 835 19 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 790 12 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 668 18 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 541 8 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 742 24 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 427 14 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 348 11 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 753 11 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 541 17 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 750 11 1 500
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 322 4 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 185 3 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 317 10 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 114 2 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 515 9 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 162 2 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 2 383 9 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 127 2 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 263 4 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 117 2 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 20 0 119 - 3 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 46 1 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 447 14 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 70 1 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 292 7 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 53 1 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 99 1 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 25 0 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 49 1 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 16 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 238 9 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 34 0 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 204 3 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 31 0 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 217 4 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 46 1 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 187 3 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 32 0 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 187 5 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 27 0 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 0 148 - 1 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 24 0 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 1 172 5 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 24 0 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 0 79 1 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 31 0 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 64 1 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 198 5 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 29 0 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 12 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 254 13 1 581 57 3 193
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 1 - 91 244 - 144 579
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 33 1 200 5 415
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 210 5 1 261 30 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 417 - 268 3 028 13 5 800
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 351
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 21 12 82 12 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 95 75 269 92 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 14 0 29
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 235 236 414 179 551
3:7 Institutet för rymdfysik 5 0 27 1 54
3:8 Kungl. biblioteket 31 3 180 10 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 5 0 23 5 46
3:10 Sunet 4 0 21 0 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 1 1 3 1 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 7 6 16 3 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 82 - 18 106
4:1 Internationella program 27 - 6 64 - 7 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 4 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 7 - 2 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 974 - 164 8 359 381 14 521
1:1 Statens kulturråd 4 8 20 - 3 44
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 155 89 276 93 336
1:3 Skapande skola 0 - 33 178 11 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 14 0 39
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 300 - 34 1 066 87 1 423
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 - 1 6 - 1 14
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 82 - 10 503 - 3 1 007
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 6 - 15 179 2 191
2:3 Statens musikverk 18 2 68 7 112
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 24 4 69 5 148
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 0 57 2 120
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 32 4 66
4:1 Statens konstråd 1 0 4 0 9
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 0 12 2 33
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 1 8 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 27 0 28
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 10 - 1 21
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 34 16 173 1 396
6:1 Riksarkivet 35 - 3 213 10 379
7:1 Riksantikvarieämbetet 19 2 114 9 224
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 10 - 4 33 - 5 254
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 102 4 554 10 1 122
8:2 Centrala museer: Stiftelser 21 0 127 2 254
8:3 Bidrag till vissa museer 4 1 27 2 58
8:4 Riksutställningar 3 0 19 3 43
8:5 Forum för levande historia 4 0 26 5 55
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 5 0 10
9:2 Stöd till trossamfund 1 0 42 - 6 92
10:1 Filmstöd 1 0 547 213 547
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 14 - 1 21
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 10 2 22
11:5 Stöd till taltidningar 3 0 20 2 58
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 4 23 4 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 22 - 109 133 - 115 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 18 18 27 27 35
13:1 Stöd till idrotten 0 0 972 21 1 935
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 - 1 18 3 52
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 6 - 10 20 - 8 28
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:6 Insatser för den ideella sektorn 1 - 1 11 - 2 29
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 927 21 3 856
14:2 Bidrag till tolkutbildning 5 1 24 11 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 - 97 90 - 33 175
14:4 Särskilt utbildningsstöd 56 2 115 1 155
15:1 Lotteriinspektionen 4 0 23 0 50
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 160 53 715 188 6 755
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 - 1 3 - 3 24
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 2 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:4 Boverket 26 2 106 - 2 244
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 24 1 46
1:6 Lantmäteriet 60 3 279 12 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 4 4 53 53 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 47 47 128 128 2 700
2:1 Konsumentverket 14 0 75 4 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 21 2 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 9 1 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 14 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 2 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1 0 - 2
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 0 - 1
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 0 - 3
2:1 (2016) Marknadsdomstolen - 1 - 5
19 Regional tillväxt 242 - 29 1 065 - 57 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 119 - 18 497 - 117 1 558
1:2 Transportbidrag 4 - 7 168 - 25 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 119 - 10 401 71 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 5 - 2 15
20 Allmän miljö- och naturvård 1 039 334 3 944 416 8 910
1:1 Naturvårdsverket 47 1 235 13 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 48 3 111 - 12 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 161 132 441 4 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 71 56 523 102 868
1:5 Miljöforskning 1 - 51 54 - 4 80
1:6 Kemikalieinspektionen 21 4 125 10 258
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 58 45 180 48 272
1:8 Supermiljöbilspremie 25 - 7 157 26 700
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 15 - 3 108 3 227
1:10 Klimatanpassning 5 - 3 48 2 117
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 76 52 508 38 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 15 - 4 51 18 205
1:13 Internationellt miljösamarbete 5 3 13 - 8 34
1:14 Hållbara städer 0 - 1 3 - 1 5
1:15 Skydd av värdefull natur 268 177 703 196 1 268
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 22 3 118 7 230
1:17 Klimatinvesteringar 145 - 78 211 - 37 1 200
1:18 Elbusspremie 0 0 2 2 93
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 6 1 25 - 4 58
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 50 5 327 21 713
1:11 (2016) Inspire - 2 - 10
21 Energi 205 - 77 1 412 83 2 877
1:1 Statens energimyndighet 24 0 144 7 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 16 - 6 132 0 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 3 - 2 3 - 2 10
1:4 Energiforskning 111 - 24 687 - 24 1 421
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 9 0 51 1 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 2 - 1 6 0 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 10 1 51 2 119
1:8 Energiteknik 4 - 58 232 99 440
1:9 Elberedskap 11 1 70 - 8 255
1:10 Avgifter till internationella organisationer 0 0 19 3 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 15 13 18 5 25
22 Kommunikationer 4 749 64 23 527 3 185 55 158
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 867 - 71 9 466 1 596 24 124
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 950 13 9 042 486 21 556
1:3 Trafikverket 127 21 656 15 1 305
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 - 100 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 - 50 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 3 - 2 68 47 83
1:7 Trafikavtal 52 6 453 78 920
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 3 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 24 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 13 13 151 108 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 363 64 1 146 793 1 449
1:12 Transportstyrelsen 190 31 1 103 98 2 093
1:13 Trafikanalys 5 - 1 28 0 65
1:14 Trängselskatt i Göteborg 19 1 377 94 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 126 0 710 11 1 632
2:1 Post- och telestyrelsen 3 0 14 1 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 18 - 1 68 5 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 1 6 1 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 1 0 7 1 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 - 4 33 - 3 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 3 - 6 23 2 75
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 1 540 759 4 998 - 34 17 205
1:1 Skogsstyrelsen 39 - 2 209 - 24 403
1:2 Insatser för skogsbruket 22 - 13 102 - 67 322
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 0 59 0 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 12 0 53 1 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 9 4 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar - 7 - 14 55 - 2 154
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 12 - 3 30 - 8 53
1:8 Statens jordbruksverk 56 23 302 9 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 2 - 1 2 0 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 822 654 1 060 236 6 467
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 8 - 1 50 - 13 161
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 1 5 5 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 1 6 6 179
1:14 Livsmedelsverket 29 2 171 8 320
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 4 - 53 48 - 24 140
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 1 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 182 64 963 - 128 3 483
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 104 69 546 - 87 2 029
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 7 - 2 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4 4 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 1 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 35 11 77 11 104
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 910 9 1 820
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 52 15 280 62 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 1 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. 0 - 32
24 Näringsliv 453 - 318 2 774 - 285 6 456
1:1 Verket för innovationssystem 21 1 119 7 222
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 204 - 1 864 - 251 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 - 311 315 - 307 630
1:4 Tillväxtverket 46 15 151 - 4 273
1:5 Näringslivsutveckling 19 - 46 295 95 460
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 3 - 5 24 - 13 58
1:7 Turistfrämjande 0 0 60 - 10 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 19 2 101 7 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 1 1 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 5 1 14
1:11 Bolagsverket 2 - 2 9 - 3 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 4 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 1 74 - 1 143
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 - 3 106 33 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 6 5 10 1 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 0 0 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 20 20 20 13 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 155 15 309
1:21 Patent- och registreringsverket 26 26 151 151 316
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 12 0 25
2:2 Kommerskollegium 6 2 39 2 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 31 - 25 176 - 11 362
2:4 Investeringsfrämjande 5 0 31 3 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten - 2 - 11
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten 0 0
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 018 52 786 6 108 105 555
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 47 329 2 489 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 325 20 1 951 119 3 891
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 3 500 3 500 7 000
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 239 1 414 8 169 5 222 16 468
1:1 Räntor på statsskulden - 1 241 1 413 8 116 5 233 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 0 53 - 11 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 276 467 7 802 - 3 000 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 276 467 7 802 - 3 000 29 586
Förändring av anslagsbehållningar - 7 019
Förändring av anslagsbehållningar - 6 958
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 61
Summa utgiftsområden 77 887 7 076 463 759 31 585 970 730
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 79 126 5 662 455 590 26 363 954 323
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 13 727 - 10 661 - 21 038 - 9 679 8 226
Kassamässig korrigering 4 097 2 477 6 861 - 8 552 0
Totala utgifter 68 257 - 1 108 449 581 13 353 978 955
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt