Maj 2017 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utgifterna hittills är något lägre jämfört med 2016

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg i maj blev 5 584 miljoner kronor, vilket är 121 miljoner kronor högre än i maj 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–maj till 29 018 miljoner kronor. Det är 641 miljoner kronor (2,2 procent) lägre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgår för perioden januari–maj till 9 986 miljoner kronor, vilket är 2 287 miljoner kronor (29,7 procent) högre än samma period föregående år. Bidragsutbetalningarna till landstingen för läkemedelsförmånerna var 1 994 miljoner kronor i januari 2017. I januari 2016 utbetalades inte något bidrag för läkemedelsförmånerna eftersom regeringen beslutade om att tidigarelägga denna betalning till 2015. Detta förklarar till stor del förändringen mellan åren.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgår för perioden januari–maj till 1 611 miljoner kronor vilket är 894 miljoner kronor (35,7 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror till största delen på att anslaget finansierade den engångsvisa satsningen på särskilt angelägna insatser i hälso- och sjukvården som betalades ut i februari 2016 med 1 000 miljoner kronor.

Under perioden januari–maj 2016 uppgick utfallet för anslag 1:9 Bidrag för samordning och tillgänglighet (2016) till 1 000 miljoner kronor. Anslaget finansierade statsbidrag till bland annat landstingen för att arbeta med att öka samordningen och förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Satsningen avslutades 2016 och därmed påverkar utfallet 2016 skillnaden mellan åren.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning uppgår för perioden januari–maj till 9 379 miljoner kronor vilket är 1 073 miljoner kronor (10,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 584 121 29 018 - 641 68 496
1:4 Tandvårdsförmåner 539 - 25 2 384 74 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 1 994 56 9 986 2 287 24 050
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 250 202 1 611 - 894 2 729
1:8 Bidrag till psykiatri 13 12 956 46 1 109
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 31 - 42 219 - 63 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 15 - 4 78 - 61 267
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 231 100 9 379 - 1 073 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 94 - 132 1 949 - 152 2 474
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 52 - 38 453 185 712
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
Övriga anslag 365 - 8 2 002 12 5 065
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 2 13 - 1 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 0 - 5 24 - 10 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 10 - 2 54 - 4 141
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 22 - 33 159 - 5 485
1:9 Läkemedelsverket 11 - 3 54 - 8 132
1:10 E-hälsomyndigheten 16 10 54 26 144
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 33 6 153 4 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 7 36 35 89
2:3 Bidrag till WHO 0 - 36 39 3 38
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 0 - 1 35 - 32 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 - 1 23 0 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 94 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 9 1 24
4:6 Statens institutionsstyrelse 82 7 397 20 947
5:1 Barnombudsmannen 3 1 14 2 25
5:2 Barnets rättigheter 0 - 5 5 - 16 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 18 16 88 - 19 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 12 0 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 36 11 172 0 547
8:1 Socialstyrelsen 52 6 232 28 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 61 12 259 8 698
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 0 - 10
4:9 (2016) Ersättningsnämnden - 1 - 11
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt