Maj 2017 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utgifterna för migration fortsätter att öka trots ett lägre antal asylsökande.

Utfallet för Migration blev i maj 1 965 miljoner kronor, vilket är 112 miljoner kronor högre än i maj 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgick för perioden januari–maj till 16 550 miljoner kronor. Det är 3 210 miljoner kronor (24,1 procent) högre än samma period föregående år. Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader har ökat med 2 894 miljoner kronor. Antalet asylsökande har dock minskat med 31,7 procent och antalet boenden i Migrationsverkets mottagningssystem har minskat med 21,9 procent. Utgiftsökningarna förklaras främst av att det tar tid att avveckla och anpassa det mottagandesystem som byggdes upp under flyktingkrisen hösten 2015.

Asylsökande m.m. januari-maj 2017
2017 2016 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande maj 1 770 2 065 -295 -14,3
- varav män 1 056 1 241 -185 -14,9
- varav kvinnor 714 824 -110 -13,3
- varav ens. barn och unga 97 154 -57 -37,0

Källa: Migrationsverket

2017 2016 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-maj 9 055 13 257 -4 202 -31,7
- varav män 5 424 7 954 -2 530 -31,8
- varav kvinnor 3 631 5 303 -1 672 -31,5
- varav ens. barn och unga 494 1 191 -697 -58,5
- varav pojkar 380
- varav flickor 114

Källa: Migrationsverket

2017 2016 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-maj 2017 50 248 46 661 3 587 7,7
-varav asyl 13 701 16 465 -2 764 -16,8
-varav anhöriga till asylsökande 7 166 6 226 940 15,1
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 4 084 2 755 1 329 48,2
-varav arbetsmarknad 13 576 10 455 3 121 29,9

Källa: Migrationsverket

Jan-maj 2017 December 2016 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 95 879 122 708 -26 829 -21,9

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
8 Migration 1 965 112 16 550 3 210 32 580
1:1 Migrationsverket 538 21 2 472 91 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 1 255 53 13 252 2 894 23 728
Övriga anslag 172 38 826 224 2 948
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 4 1 16 12 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 76 23 353 111 1 043
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 22 13 97 58 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 37 - 6 222 35 396
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 25 0 96 - 18 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 8 6 41 26 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt