Maj 2017 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utgifterna för försvar och samhällets krisberedskap har ökat med 12 procent hittills i år.

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev i maj 5 991 miljoner kronor, vilket är 1 606 miljoner kronor högre än i maj föregående år. Utgifterna under anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar blev 1 363 miljoner kronor högre.

Utfallet för perioden januari–maj uppgick till 18 422 miljoner kronor. Det är 1 989 miljoner kronor (12,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 991 1 606 18 422 1 989 50 254
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 973 690 12 491 1 836 32 533
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 2 510 1 363 3 487 1 932 10 369
1:4 Forskning och teknikutveckling 2 - 2 94 - 17 587
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar - 561 - 1 953
Övriga anslag 506 115 2 351 190 6 765
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 74 31 290 45 1 133
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 4 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 2 0 11 3 25
1:7 Officersutbildning m.m. 10 1 52 - 6 212
1:8 Försvarets radioanstalt 88 11 414 27 980
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 15 0 70 - 2 176
1:10 Nämnder m.m. 0 0 2 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 5 - 3 29 - 7 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 3 0 8
2:1 Kustbevakningen 103 8 474 39 1 117
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 - 5 21 12 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 4 4 21
2:4 Krisberedskap 87 69 276 48 1 122
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 120 8 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 85 4 395 14 1 062
2:7 Statens haverikommission 3 - 1 17 - 2 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 28 2 145 7 384
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 24 1 59
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt