Maj 2017 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna

Den kassamässiga korrigeringen blev - 11 562 miljoner kronor i maj.

För perioden januari–maj uppgår den kassamässiga korrigeringen till 2 763 miljoner kronor. Det är 11 030 miljoner kronor  (80,0 procent) lägre än samma period föregående år.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I maj påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 5 462 miljoner kronor. För de första fem månaderna påverkade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringsposten negativt med 5 879 miljoner kronor.

I maj översteg insättningarna på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens uttag med 767 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. Sammantaget hittills i år påverkas den kassamässiga korrigeringen däremot positivt med 6 804 miljoner kronor med anledning av               EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret.  

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

I maj redovisar Försvarsmakten 2 564 miljoner kronor högre belopp mot anslag än de anslagsbelopp som har tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. För perioden januari–maj redovisar Försvarsmakten däremot 1 629 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de anslagsmedel som tillförts räntekontot.

I maj redovisar Trafikverket 146 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de anslagsmedel som tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt. För perioden januari–maj redovisar Trafikverket 1 456 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de medel som tillförts räntekontot.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
Kassamässig korrigering - 11 562 - 6 734 2 763 - 11 030 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt