Maj 2017 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Avgiften till EU 322 miljoner kronor högre i maj.

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 3 042 miljoner kronor i maj. Det är 322 miljoner kronor högre än i maj 2016.

Avgiften för perioden januari–maj uppgick till 5 526 miljoner kronor. Det är 3 467 miljoner kronor (38,6 procent) lägre än samma period föregående år. Det låga utfallet beror på återbetalningen av tidigare inbetalda avgifter som Sverige fick från EU i januari.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 042 322 5 526 - 3 467 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 042 322 5 526 - 3 467 29 586
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt