Maj 2017 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Ökade utgifter jämfört med föregående år

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. uppgick i maj till 6 430 miljoner kronor vilket är 1 748 miljoner kronor högre än utfallet i maj 2016. Ökningen beror framför allt på högre kursförluster finansierade från anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Kursförluster uppstår när Riksgäldskontoret förtidsinlöser lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. I maj uppgick kursförlusterna till 2 595 miljoner kronor att jämföra med 417 miljoner kronor i maj 2016.

För perioden januari–maj uppgår utgifterna för anslag 1:1 Räntor på statsskulden till 9 357 miljoner kronor. Det är 3 819 miljoner kronor (69,0 procent) högre än samma period föregående år och beror främst på minskade intäkter från överkurser vid emission.

När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs betraktas det som en ränteintäkt.

Överkurser vid emission gav ett överskott om 4 449 miljoner kronor för perioden januari–maj 2017. Det är 3 490 miljoner kronor (44 procent) lägre än samma period föregående år.

Räntor på statsskulden i maj 2017 jämfört med motsvarande period 2016, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall maj 2017 Utfall maj 2016 Förändring maj Utfall jan-maj 2017 Utfall jan-maj 2016 Skillnad 2017-2016
Räntor på lån i svenska kronor 5 504 5 194 310 7 883 7 129 754
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 387 553 -166 1 152 1 136 16
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -1 257 -1 433 176 -4 449 -7 939 3 490
Summa räntor 4 634 4 314 320 4 586 326 4 260
Räntor på in- och utlåning (*) -282 -332 50 -2 065 -1 964 -101
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -518 280 -798 294 -75 368
Kursförluster (+)/vinster (-) 2 595 417 2 178 6 542 7 250 -708
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 6 429 4 679 1 750 9 357 5 537 3 819

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
26 Statsskuldsräntor m.m. 6 430 1 748 9 408 3 808 16 468
1:1 Räntor på statsskulden 6 429 1 750 9 357 3 819 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 3 51 - 11 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt