Maj 2017 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 399 miljoner kronor i maj, vilket är 28 miljoner kronor högre än i maj 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–maj till 2 321 miljoner kronor. Det är 34 miljoner kronor (1,5 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för anslag 1:5 Näringslivsutveckling har hittills ökat med 141 miljoner kronor. Utfallet för det nya anslaget 1:21 Patent- och registreringsverket uppgår till 125 miljoner kronor för årets första fem månader. Dessa utgiftsökningar motverkas till stor del av minskade utgifter om 250 miljoner kronor för anslag 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
24 Näringsliv 399 28 2 321 34 6 456
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 224 27 659 - 250 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 315 4 630
1:5 Näringslivsutveckling 7 - 16 276 141 460
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 106 36 123
1:21 Patent- och registreringsverket 25 25 125 125 316
Övriga anslag 143 - 7 840 - 23 2 034
1:1 Verket för innovationssystem 21 1 97 6 222
1:4 Tillväxtverket 14 - 13 106 - 20 273
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 - 1 20 - 8 58
1:7 Turistfrämjande 0 0 60 - 10 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 16 0 82 5 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 2 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 4 0 14
1:11 Bolagsverket 2 0 8 - 1 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 - 2 60 - 2 143
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 - 1 4 - 4 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 0 0 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 6 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 129 13 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 10 0 25
2:2 Kommerskollegium 7 0 33 0 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 32 7 145 14 362
2:4 Investeringsfrämjande 5 0 26 2 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten - 2 - 9
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt