Maj 2017 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev i maj 404 miljoner kronor, vilket är 206 miljoner kronor högre än i maj 2016.

För perioden januari–maj uppgår utfallet till 1 208 miljoner kronor. Det är 160 miljoner kronor (15,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
21 Energi 404 206 1 208 160 2 877
1:1 Statens energimyndighet 25 2 120 8 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 29 11 116 6 233
1:4 Energiforskning 90 - 33 576 - 1 1 421
1:8 Energiteknik 225 223 228 157 440
1:9 Elberedskap 14 2 59 - 8 255
Övriga anslag 21 2 109 - 2 247
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 0 0 10
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 8 0 42 0 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 2 0 4 1 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 8 1 41 2 119
1:10 Avgifter till internationella organisationer 1 0 19 3 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 1 1 3 - 8 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt