Maj 2017 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev i maj 677 miljoner kronor, vilket är 213 miljoner kronor (46,0 procent) högre än föregående år.

Utfallet för perioden januari–maj uppgick till 2 904 miljoner kronor. Det är 82 miljoner kronor högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
20 Allmän miljö- och naturvård 677 213 2 904 82 8 404
1:1 Naturvårdsverket 37 0 188 13 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 38 30 63 - 16 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 94 53 280 - 128 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 36 34 452 46 868
1:5 Miljöforskning 4 4 52 47 80
1:6 Kemikalieinspektionen 19 0 104 5 258
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 15 - 26 123 3 272
1:8 Supermiljöbilspremie 49 26 132 34 700
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 3 93 6 227
1:10 Klimatanpassning 20 13 44 5 117
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 112 56 431 - 13 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 8 2 36 22 205
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 - 1 9 - 10 21
1:14 Hållbara städer 0 0 3 0 5
1:15 Skydd av värdefull natur 116 - 8 435 19 1 268
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 19 1 95 4 230
1:17 Klimatinvesteringar 52 49 66 42 700
1:18 Elbusspremie 0 0 2 2 100
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 4 - 2 19 - 5 58
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 31 - 19 277 16 713
1:11 (2016) Inspire - 1 - 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt