Maj 2017 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik och fastighetsförvaltning.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Kapitaltillskott och statliga tjänstepensioner ger ökade utgifter hittills i år

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning i maj blev 1 023 miljoner kronor, vilket är 409 miljoner kronor lägre än i maj 2016. Det beror främst på lägre utfall för anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. Anslaget belastades med särskild löneskatt om 375 miljoner kronor i maj 2016. Någon motsvarande anslagsbelastning för särskild löneskatt redovisas inte för maj 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–maj till 6 290 miljoner kronor. Det är 331 miljoner kronor (5,6 procent) högre än samma period föregående år och beror framför allt på följande anslag:

  • Utgifterna för anslag 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter är 229 miljoner kronor högre än samma period föregående år vilket huvudsakligen beror på ett kapitaltillskott till Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB). Riksdagen beslutade den 23 juni 2016 om kapitaltillskott till AIIB som sker genom teckning av aktier som tilldelas medlemsländerna. Kapitaltillskottet betalas in genom fem lika stora årliga utbetalningar, varav tre återstår efter denna.
  • Utgifterna för anslag 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. uppgår för perioden januari–maj till 5 122 miljoner kronor, vilket är 97 miljoner kronor (1,9 procent) högre än samma period föregående år.
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 023 - 409 6 290 331 15 259
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 858 - 352 5 122 97 12 614
1:9 Statistiska centralbyrån 27 - 24 209 - 21 555
1:11 Finansinspektionen 44 0 214 15 512
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 231 229 210
1:15 Riksrevisionen 26 - 25 134 10 324
Övriga anslag 68 - 8 380 2 1 043
1:1 Statskontoret 8 0 33 0 94
1:2 Kammarkollegiet 4 0 22 2 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 0 7 0 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 1 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 4 - 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 1 26 1 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 1 70 10 161
1:10 Bidragsfastigheter 11 - 3 70 - 9 193
1:12 Riksgäldskontoret 20 - 3 111 - 9 316
1:13 Bokföringsnämnden - 1 - 2 2 - 2 10
1:16 Finansmarknadsforskning 1 - 4 6 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 6 2 28 8 85
1:18 Statens servicecenter 0 0 1 1 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt