Maj 2017 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Transfereringarna högre jämfört med föregående år

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev i maj 143 miljoner kronor, vilket är 62 miljoner kronor högre än i maj 2016.

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik uppgår för perioden januari–maj till 555 miljoner kronor. Det är 136 miljoner kronor (32,3 procent) högre än samma period föregående år.

De ökade utgifterna avser främst anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer som ökat med 50 miljoner kronor samt 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande som ökat med 82 miljoner kronor. Dessa anslag uppfördes på statens budget förra året, men hade inget utfall under perioden januari–maj 2016.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 143 62 555 136 6 765
1:4 Boverket 16 1 80 - 4 254
1:6 Lantmäteriet 52 9 218 9 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 12 12 50 50 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 42 42 82 82 2 700
Övriga anslag 22 - 1 125 - 1 457
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 - 1 4 - 2 24
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 2 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 20 2 46
2:1 Konsumentverket 12 0 61 4 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 17 2 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 8 1 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 14 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 2 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 0 0
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 0 - 3
2:1 (2016) Marknadsdomstolen - 1 - 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt