Maj 2017 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev i maj 598 miljoner kronor, vilket är 102 miljoner kronor högre än i maj 2016. Det beror på högre utgifter för 1:3 Skapande skola och 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet.

Utfallet för utgiftsområdet Kultur, medier och trossamfund uppgår för perioden januari–maj till 7 385 miljoner kronor. Det är 545 miljoner kronor (8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 598 102 7 385 545 14 521
1:3 Skapande skola 177 46 178 44 188
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 51 44 767 121 1 423
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 82 1 421 7 1 007
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 14 8 174 17 191
6:1 Riksarkivet 38 7 178 14 379
8:1 Centrala museer: Myndigheter 88 - 5 452 6 1 129
10:1 Filmstöd 1 1 547 213 547
13:1 Stöd till idrotten 0 0 972 21 1 935
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 927 21 3 856
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 90 65 175
Övriga anslag 146 1 1 681 17 3 693
1:1 Statens kulturråd 3 - 2 16 - 11 44
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 4 1 121 4 336
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 - 1 13 0 39
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 5 0 14
2:3 Statens musikverk 18 6 50 5 112
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 3 - 4 45 1 148
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 0 47 2 120
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 26 4 66
4:1 Statens konstråd 1 0 3 0 9
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 9 1 33
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 6 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 27 0 28
5:1 Konstnärsnämnden 1 - 1 8 0 21
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 9 - 13 138 - 15 396
7:1 Riksantikvarieämbetet 19 3 94 6 224
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 6 0 24 - 2 254
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:2 Centrala museer: Stiftelser 21 0 106 1 254
8:3 Bidrag till vissa museer 4 0 22 1 52
8:4 Riksutställningar 4 1 16 3 43
8:5 Forum för levande historia 5 1 22 5 55
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 4 0 10
9:2 Stöd till trossamfund 5 2 41 - 6 92
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 14 - 1 21
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 1 8 2 22
11:5 Stöd till taltidningar 3 0 16 2 58
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2 - 2 16 0 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 0 111 - 5 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 1 8 8 35
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 6 5 17 3 52
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 14 2 28
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:6 Insatser för den ideella sektorn 1 0 10 - 1 29
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 1 19 10 59
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 58 0 155
15:1 Lotteriinspektionen 3 - 1 19 1 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt