Maj 2017 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Högre utgifter för utbildning och universitetsforskning

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev i maj 5 241 miljoner kronor, vilket är 831 miljoner kronor högre än i maj 2016. Det högre utfallet beror främst på högre utgifter för anslag  1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet och 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation.

Utfallet för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning uppgår för perioden januari–maj till 28 496 miljoner kronor. Det är 2 376 miljoner kronor (9,1 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet beror främst på utfallet för 1:16 Fler anställda i lågstadiet.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
16 Utbildning och universitetsforskning 5 241 831 28 496 2 376 72 381
1:1 Statens skolverk 85 26 321 104 1 056
1:2 Statens skolinspektion 33 2 160 1 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 71 - 3 252 - 12 713
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 633 426 1 034 198 2 869
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 226 229 4 630
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 121 121 742 165 1 454
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 162 13 842 39 2 172
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 995 995 2 300
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 702 15 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 861 13 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 826 25 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 883 13 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 850 24 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 627 9 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 696 16 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 658 10 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 557 15 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 451 7 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 618 20 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 356 12 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 290 9 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 628 10 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 451 14 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 625 9 1 500
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 210 5 1 050 25 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 440 110 2 611 281 5 845
Övriga anslag 1 470 86 8 184 129 24 224
1:4 Sameskolstyrelsen 5 - 2 20 6 41
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 114 - 36 263
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 1 - 24 69 0 177
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 4 1 23 3 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 28 23 43 3 295
1:11 Bidrag till vissa studier 1 - 1 5 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 0 44 1 107
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 14 7 42 30 480
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 8 1 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 - 1 8 1 4 442
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 38 38 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 10 - 2 51 - 4 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 24 12 72 22 147
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 268 4 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 154 2 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 264 8 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 95 1 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 429 7 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 135 2 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 2 320 8 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 106 2 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 219 3 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 98 1 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 19 - 1 99 - 2 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 39 1 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 373 11 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 58 1 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 243 6 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 44 1 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 82 1 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 21 0 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 41 1 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 13 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 199 7 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 28 0 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 65 31 170 3 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 26 0 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 181 3 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 38 1 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 156 2 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 26 0 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 156 4 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 22 0 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 0 124 - 1 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 20 0 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 1 143 4 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 20 0 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 0 66 1 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 26 0 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 53 1 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 165 4 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 24 0 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 10 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 263 17 1 327 44 3 193
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 0 - 3 243 - 52 579
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 33 1 167 4 415
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 280
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 13 0 61 0 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 18 8 174 17 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 12 0 29
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 0 179 - 57 551
3:7 Institutet för rymdfysik 4 - 1 22 1 54
3:8 Kungl. biblioteket 35 7 148 7 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 3 1 18 4 46
3:10 Sunet 4 0 18 - 1 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 2 0 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 2 1 9 - 2 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 4 80 - 18 106
4:1 Internationella program 6 - 1 37 - 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 3 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 6 - 1 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt