Maj 2017 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utgifterna för studiestöd något högre i maj

Utfallet för Studiestöd blev i maj 1 388 miljoner kronor, vilket är 55 miljoner kronor högre än i maj 2016.

Utfallet för utgiftsområdet Studiestöd uppgår för perioden januari–maj till 9 504 miljoner kronor. Det är 34 miljoner kronor (0,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
15 Studiestöd 1 388 55 9 504 34 22 434
1:1 Studiehjälp 355 12 1 775 53 3 428
1:2 Studiemedel 841 29 6 279 54 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 119 6 872 14 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 209 - 107 369
1:8 Centrala studiestödsnämnden 65 8 326 22 830
Övriga anslag 7 0 43 - 2 551
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 27 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 0 11 - 1 27
1:7 Studiestartsstöd 448
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 5 0 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt