Maj 2017 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Lägre utgifter hittills jämfört med föregående år

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv uppgick i maj till 5 995 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor (0,4 procent) lägre jämfört med maj 2016.

För perioden januari–maj uppgår utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv till 29 572 miljoner kronor. Det är en minskning med 1 011 miljoner kronor (3,3 procent) jämfört med samma period 2016.

Utgifterna för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgick till 11 904 miljoner kronor för årets första fem månader. Det är 916 miljoner kronor (7,1 procent) lägre än utfallet för samma period 2016. De minskade utgifterna avser aktivitetsstöd (410 miljoner kronor), bidrag till arbetslöshetsersättning (320 miljoner kronor) samt statliga ålderspensionsavgifter (186 miljoner kronor).

Utfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgår för perioden januari–maj till 3 057 miljoner kronor, vilket är 557 miljoner kronor (15,4 procent) lägre än januari–maj 2016.

De minskade utgifterna för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser motverkas delvis av ökade utgifter på andra anslag. De anslag som ökat mest jämfört med samma period 2016 är 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (247 miljoner kronor motsvarande 8,2 procent) och 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 (240 miljoner kronor motsvarande 186,3 procent).

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen fördelat på personer inom respektive utanför etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag avser insatser för att den som är ny i Sverige snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Utgifter för etableringsersättning och etableringsinsatser för nyanlända finansieras från anslag inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Utgifter för Arbetsförmedlingens insatser utanför etableringsuppdraget (såsom arbetslöshetsersättningar, aktivitetsstöd samt kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser) finansieras från anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick slutet av maj till 352 856 personer, vilket är en ökning med 1,4 procent jämfört med maj 2016. Antalet inskrivna inom etableringsuppdraget har ökat med 15 152 personer (32,6 procent) jämfört med maj 2016. Ökningen motverkas delvis av att antalet inskrivna utanför etableringsuppdraget minskat med 10 349 personer (3,4 procent).

Tabell 2 visar antalet inskrivna utanför etableringsuppdraget. Den totala minskningen om 10 349 personer jämfört med maj 2016 beror till största delen på ett minskat antal inskrivna i åldersgruppen 18-24 år. Antalet inskrivna utanför åldersgruppen 18-24 år har minskat med 415 personer (0,2 procent) jämfört med maj 2016. Den underliggande utvecklingen i denna grupp är att antalet inskrivna födda i Sverige minskat med 6 131 personer (4,8 procent) samtidigt som antalet utrikes födda ökat med 5 716 personer (4,5 procent).

Tabell 3 visar antalet inskrivna fördelat på kön. Andelen inskrivna män var i maj högre än andelen inskrivna kvinnor. Inom etableringsuppdraget var andelen män 59,1 procent och andelen kvinnor 40,9 procent. Av de inskrivna utanför etableringsuppdraget var andelen män 53,8 procent och andelen kvinnor 46,2 procent. Antalet kvinnor inskrivna i etableringsuppdraget har ökat med 35,3 procent jämfört med maj 2016. Ökningen av antalet män i etableringsuppdraget är 30,8 procent.  Antalet inskrivna kvinnor utanför etableringsuppdraget har minskat med 1,4 procent samtidigt som minskningen av antalet män uppgår till 5,1 procent.

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Maj 2017 Maj 2016 Förändring, antal Förändring %
Inom etableringsuppdraget 61 660 46 508 15 152 32,6
- varav sökande i program med aktivitetsstöd 22 844 17 437 5 407 31,0
- varav öppet arbetslösa 38 816 29 071 9 745 33,5
Utanför etableringsuppdraget 291 196 301 545 -10 349 -3,4
- varav sökande i program med aktivitetsstöd 151 619 158 278 -6 659 -4,2
- varav öppet arbetslösa 139 577 143 267 -3 690 -2,6
Totalt antal inskrivna 352 856 348 053 4 803 1,4

Tabellen redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa.

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 2: Antal inskrivna utanför etableringsuppdraget
Maj 2017 Maj 2016 Förändring, antal Förändring %
Åldersgruppen 18-24 år 38 307 48 241 -9 934 -20,6
-därav födda i Sverige 26 841 36 114 -9 273 -25,7
-därav utrikes födda 11 466 12 127 -661 -5,5
Utanför åldersgruppen 18-24 år 252 889 253 304 -415 -0,2
-därav födda i Sverige 120 353 126 484 -6 131 -4,8
-därav utrikes födda 132 536 126 820 5 716 4,5
Totalt antal inskrivna utanför etableringsuppdraget 291 196 301 545 -10 349 -3,4

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 3: Antal inskrivna vid arbetsförmedlingen per kön
Maj 2017 Maj 2016 Förändring, antal Förändring %
Inom etableringsuppdraget 61 660 46 508 15 152 32,6
- därav kvinnor 25 192 18 620 6 572 35,3
- därav män 36 468 27 888 8 580 30,8
Utanför etableringsuppdraget 291 196 301 545 -10 349 -3,4
- därav kvinnor 134 608 136 528 -1 920 -1,4
- därav män 156 588 165 017 -8 429 -5,1
Totalt antal inskrivna 352 856 348 053 4 803 1,4

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 995 - 22 29 572 - 1 011 75 657
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 779 59 3 695 247 8 381
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 267 - 106 11 904 - 916 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 717 - 7 3 057 - 557 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 464 14 6 961 - 68 18 405
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 102 73 368 240 1 181
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 86 - 32 500 - 24 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 480 - 49 2 585 29 6 216
Övriga anslag 101 26 502 39 1 180
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 11 3 49 4 118
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 16 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 4 - 1 24 - 3 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 23 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
2:1 Arbetsmiljöverket 72 27 343 32 739
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 13 1 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 0 32
2:4 Medlingsinstitutet 1 - 4 15 - 4 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 1 16 7 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt