Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Maj 2017 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för både garantipensioner och änkepensioner minskar

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 901 miljoner kronor i maj, vilket är 106 miljoner kronor lägre än i maj 2016.

Utfallet uppgår för perioden januari–maj till 14 554 miljoner kronor. Det är 522 miljoner kronor (3,5 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Garantipension uppgår till 5 603 miljoner kronor för de första fem månaderna. Det är 329 miljoner kronor (5,6 procent) lägre än samma period föregående år. Den långsiktiga trenden är att utgifterna för garantipension minskar. Den genomsnittliga inkomstrelaterade ålderspensionen är högre för yngre och nyblivna pensionärer jämfört med de äldre som redan uppbär pension. Bland de nyblivna pensionärerna minskar antalet pensionärer som inte har tjänat in någon inkomstrelaterad ålderspension successivt.

Utgifterna för anslaget 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna uppgår till 4 869 miljoner kronor för perioden januari–maj, vilket är 174 miljoner kronor (3,4 procent) lägre än för samma period 2016. Anslaget finansierar framför allt änkepension och eftersom änkepensionssystemet är under avveckling sedan 1990 minskar antalet änkepensioner successivt.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 901 - 106 14 554 - 522 34 774
1:1 Garantipension till ålderspension 1 114 - 63 5 603 - 329 13 365
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 965 - 35 4 869 - 174 11 545
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 692 - 16 3 439 - 69 8 377
1:4 Äldreförsörjningsstöd 84 11 407 51 954
2:1 Pensionsmyndigheten 47 - 3 235 - 1 534
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt