Maj 2017 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Lägre utgifter hittills jämfört med föregående år

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning uppgick i maj till 9 281 miljoner kronor, vilket är 149 miljoner kronor (1,6 procent) högre än utfallet i maj föregående år. Utgifterna för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader uppgick i maj till 807 miljoner kronor. Det är en ökning med 474 miljoner kronor jämfört med maj 2016.  Ökningen motverkas delvis av lägre utgifter i maj för anslagen 1:1 Sjukpenning och rehabilitering (126 miljoner kronor), 1:2 Aktivitets och sjukersättningar m.m. (144 miljoner kronor) och 1:6 bidrag för sjukskrivningsprocessen (53 miljoner kronor).

För perioden januari–maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 44 566 miljoner kronor, vilket är 662 miljoner kronor (1,5 procent) lägre än motsvarande period 2016. Det beror främst på lägre utgifter för anslagen 1:1 Sjukpenning och rehabilitering (384 miljoner kronor) och 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (690 miljoner kronor). Utgiftsminskningarna motverkas delvis av ökade utgifter för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader (472 miljoner kronor).

Utgifterna för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering uppgår för perioden januari–maj till 16 227 miljoner kronor, vilket är 384 miljoner kronor (2,3 procent) lägre än utfallet för samma period föregående år.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet, som redovisas med viss eftersläpning, uppgick för april till 10,7 dagar, vilket är i nivå med sjukpenningtalet för april 2016 och 0,2 dagar lägre än sjukpenningtalet för januari 2017.

Antalet nya sjukskrivningar ökade tidigare från år till år fram till september 2015, då ökningstakten började avta. För april noterade Försäkringskassan en svag minskning i antalet nya sjukskrivningar. Sjukfallens varaktighet under det första sjukskrivningsåret har minskat jämfört med närmast föregående år. Samtidigt ökar antalet sjukfall som är längre än två år. Sjukfallsstatistiken, vilken rapporteras med viss eftersläpning, visar att antalet pågående sjukfall i slutet av februari totalt uppgick till 192 108. Det var en minskning med 2,0 procent från februari 2016. Andelen pågående sjukfall längre än ett år var 37,6 procent vilket kan jämföras med 30,1 procent i februari 2016.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för perioden januari–maj till 20 113 miljoner kronor vilket är 690 miljoner kronor (3,3 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2016. Antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning uppgick i maj till 323 850. Det är en minskning med 4,3 procent jämfört med maj 2016.

Sedan år 2007 har antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning minskat kontinuerligt. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjukersättning varit lägre än utflödet. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade, som redovisas med viss eftersläpning, uppgick i april till 3,0 vilket är en minskning med 13,7 procent jämfört med april 2016.

Ohälsotalet är ett mått på den frånvaro som täcks av sjukförsäkringen. Måttet omfattar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Ohälsotalet, som redovisas med viss eftersläpning, uppgick i april till 27,4 dagar. Det är en minskning med 2,4 procent jämfört med april 2016.

Sjukpenningtalet, antal dagar
April 2017 April 2016 Förändring %
Samtliga 10,7 10,7 0,5
- Kvinnor 14,2 14,0 1,2
- Män 7,4 7,4 -0,7

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal pågående sjukfall vid månadens slut
Februari 2017 Februari 2016 Förändring %
Samtliga 192 108 195 940 -2,0
Därav längre än ett år 72 201 59 055 22,3
Längre än ett år, andel av samtliga 37,6% 30,1%

Källa: Försäkringskassan

Antal personer med sjuk- eller aktivitetsersättning
Maj 2017 Maj 2016 Förändring %
Samtliga 323 850 338 310 -4,3
- Kvinnor 187 852 197 183 -4,7
- Män 135 998 141 127 -3,6

Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
April 2017 April 2016 Förändring %
Totalt 3,0 3,5 -13,7
- Kvinnor 3,1 3,7 -16,7
- Män 3,0 3,3 -10,6

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar (förtidspension respektive sjukbidrag före 2003) dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning (eller förtidspension / sjukbidrag). Källa: Försäkringskassan

Ohälsotalet, antal dagar
April 2017 April 2016 Förändring %
Samtliga 27,4 28,0 -2,4
- Kvinnor 33,1 33,9 -2,1
- Män 21,8 22,4 -2,7

Ohälsotalet visar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 281 149 44 566 - 662 107 052
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 210 - 126 16 227 - 384 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 991 - 144 20 113 - 690 48 707
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 255 - 10 1 271 - 52 3 015
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 153 - 53 1 895 - 244 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 807 474 806 472 810
2:1 Försäkringskassan 743 7 3 647 228 8 395
Övriga anslag 121 2 607 8 1 484
1:3 Handikappersättningar 113 1 566 6 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 15 0 33
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 27 2 66
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt