Maj 2017 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i maj till 71,5 miljarder kronor. Det är 1,9 miljarder kronor högre än i maj 2016. De totala utgifterna för perioden januari–maj uppgår till 381,3 miljarder kronor. Det är 14,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror främst på högre utgifter för områdena Internationellt bistånd, Allmänna bidrag till kommuner, Migration och Kommunikationer. Utgifterna för Avgiften till Europeiska unionen blev däremot 38,6 procent lägre än för perioden januari–maj 2016.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 1 058 40 5 616 243 13 268
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 5 - 2 96 - 6 137
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 45 1 393 2 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 64 7 311 28 768
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 3 - 3 55 31 113
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 0 36 1 90
3:1 Sametinget 3 1 17 2 45
4:1 Regeringskansliet m.m. 608 19 3 044 155 7 379
5:1 Länsstyrelserna m.m. 246 4 1 143 22 2 736
6:1 Allmänna val och demokrati 11 8 18 - 4 87
6:2 Justitiekanslern 3 0 17 1 49
6:3 Datainspektionen 4 0 20 0 54
6:4 Svensk författningssamling 0 0 1 0 1
6:5 Valmyndigheten 1 - 2 8 - 1 20
6:6 Stöd till politiska partier 0 0 86 0 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 85 - 4 103
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 0 6 4 15
8:1 Presstöd 50 9 261 13 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 12 - 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 6 - 1 18
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 023 - 409 6 290 331 15 259
1:1 Statskontoret 8 0 33 0 94
1:2 Kammarkollegiet 4 0 22 2 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 0 7 0 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 1 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 858 - 352 5 122 97 12 614
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 4 - 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 1 26 1 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 1 70 10 161
1:9 Statistiska centralbyrån 27 - 24 209 - 21 555
1:10 Bidragsfastigheter 11 - 3 70 - 9 193
1:11 Finansinspektionen 44 0 214 15 512
1:12 Riksgäldskontoret 20 - 3 111 - 9 316
1:13 Bokföringsnämnden - 1 - 2 2 - 2 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 231 229 210
1:15 Riksrevisionen 26 - 25 134 10 324
1:16 Finansmarknadsforskning 1 - 4 6 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 6 2 28 8 85
1:18 Statens servicecenter 0 0 1 1 3
3 Skatt, tull och exekution 917 8 4 498 53 10 986
1:1 Skatteverket 592 - 14 2 924 - 7 7 357
1:2 Tullverket 150 6 744 8 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 176 16 830 52 1 884
4 Rättsväsendet 3 907 204 18 242 791 42 467
1:1 Polismyndigheten 2 054 120 9 587 497 21 922
1:2 Säkerhetspolisen 129 30 558 84 1 292
1:3 Åklagarmyndigheten 135 6 636 44 1 473
1:4 Ekobrottsmyndigheten 56 3 266 11 648
1:5 Sveriges Domstolar 486 - 4 2 326 44 5 520
1:6 Kriminalvården 732 42 3 475 107 8 347
1:7 Brottsförebyggande rådet 8 2 38 5 111
1:8 Rättsmedicinalverket 35 1 159 6 418
1:9 Gentekniknämnden 1 0 2 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 17 1 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 7 - 4 48 2 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 234 - 10 1 059 - 40 2 339
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 4 1 23 1 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 5 0 22
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 13 12 19 14 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 6 - 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 3 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 5 5 17 16 92
5 Internationell samverkan 63 - 20 758 - 132 1 913
1:1 Avgifter till internationella organisationer 41 - 2 593 - 116 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 13 6 39 - 12 151
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 4 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 4
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 2 0 13 2 29
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 - 1 16 - 2 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 11 0 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 7 0 17
1:9 Svenska institutet - 2 - 10 45 14 120
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 0 4 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 0 - 14 27 - 17 164
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 991 1 606 18 422 1 989 50 254
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 973 690 12 491 1 836 32 533
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 74 31 290 45 1 133
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 2 510 1 363 3 487 1 932 10 369
1:4 Forskning och teknikutveckling 2 - 2 94 - 17 587
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 4 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 2 0 11 3 25
1:7 Officersutbildning m.m. 10 1 52 - 6 212
1:8 Försvarets radioanstalt 88 11 414 27 980
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 15 0 70 - 2 176
1:10 Nämnder m.m. 0 0 2 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 5 - 3 29 - 7 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 3 0 8
2:1 Kustbevakningen 103 8 474 39 1 117
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 - 5 21 12 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 4 4 21
2:4 Krisberedskap 87 69 276 48 1 122
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 120 8 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 85 4 395 14 1 062
2:7 Statens haverikommission 3 - 1 17 - 2 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 28 2 145 7 384
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 24 1 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar - 561 - 1 953
7 Internationellt bistånd 3 162 619 16 889 6 771 34 990
1:1 Biståndsverksamhet 3 065 616 16 359 6 723 33 706
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 82 5 462 44 1 096
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 5 0 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 2 43 3 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 - 5 17 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 1 4 0 16
8 Migration 1 965 112 16 550 3 210 32 580
1:1 Migrationsverket 538 21 2 472 91 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 1 255 53 13 252 2 894 23 728
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 4 1 16 12 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 76 23 353 111 1 043
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 22 13 97 58 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 37 - 6 222 35 396
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 25 0 96 - 18 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 8 6 41 26 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 584 121 29 018 - 641 68 496
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 2 13 - 1 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 0 - 5 24 - 10 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 10 - 2 54 - 4 141
1:4 Tandvårdsförmåner 539 - 25 2 384 74 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 1 994 56 9 986 2 287 24 050
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 250 202 1 611 - 894 2 729
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 22 - 33 159 - 5 485
1:8 Bidrag till psykiatri 13 12 956 46 1 109
1:9 Läkemedelsverket 11 - 3 54 - 8 132
1:10 E-hälsomyndigheten 16 10 54 26 144
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 33 6 153 4 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 7 36 35 89
2:3 Bidrag till WHO 0 - 36 39 3 38
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 0 - 1 35 - 32 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 - 1 23 0 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 94 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 9 1 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 31 - 42 219 - 63 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 15 - 4 78 - 61 267
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 231 100 9 379 - 1 073 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 94 - 132 1 949 - 152 2 474
4:6 Statens institutionsstyrelse 82 7 397 20 947
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 52 - 38 453 185 712
5:1 Barnombudsmannen 3 1 14 2 25
5:2 Barnets rättigheter 0 - 5 5 - 16 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 18 16 88 - 19 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 12 0 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 36 11 172 0 547
8:1 Socialstyrelsen 52 6 232 28 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 61 12 259 8 698
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 0 - 10
4:9 (2016) Ersättningsnämnden - 1 - 11
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 281 149 44 566 - 662 107 052
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 210 - 126 16 227 - 384 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 991 - 144 20 113 - 690 48 707
1:3 Handikappersättningar 113 1 566 6 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 255 - 10 1 271 - 52 3 015
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 15 0 33
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 153 - 53 1 895 - 244 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 807 474 806 472 810
2:1 Försäkringskassan 743 7 3 647 228 8 395
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 27 2 66
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 901 - 106 14 554 - 522 34 774
1:1 Garantipension till ålderspension 1 114 - 63 5 603 - 329 13 365
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 965 - 35 4 869 - 174 11 545
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 692 - 16 3 439 - 69 8 377
1:4 Äldreförsörjningsstöd 84 11 407 51 954
2:1 Pensionsmyndigheten 47 - 3 235 - 1 534
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 097 135 36 564 806 89 491
1:1 Barnbidrag 2 292 79 11 306 359 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 3 231 49 16 983 351 41 697
1:3 Underhållsstöd 202 - 19 1 078 - 71 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 5 - 1 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 83 2 396 4 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 339 17 1 658 94 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 3 112 96 7 468
1:8 Bostadsbidrag 327 - 13 2 027 - 25 5 140
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 882 765 9 977 2 184 32 635
1:1 Etableringsåtgärder 0 0 9 0 209
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 078 460 6 654 1 655 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 469 166 2 198 475 6 380
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 268 107 812 20 3 599
1:5 Hemutrustningslån 21 6 106 28 332
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 2 43 5 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 4 2 23 2 63
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 32 22 132 0 248
4:1 Åtgärder mot segregation 50
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 995 - 22 29 572 - 1 011 75 657
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 779 59 3 695 247 8 381
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 267 - 106 11 904 - 916 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 717 - 7 3 057 - 557 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 464 14 6 961 - 68 18 405
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 11 3 49 4 118
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 102 73 368 240 1 181
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 16 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 4 - 1 24 - 3 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 23 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 86 - 32 500 - 24 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 480 - 49 2 585 29 6 216
2:1 Arbetsmiljöverket 72 27 343 32 739
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 13 1 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 0 32
2:4 Medlingsinstitutet 1 - 4 15 - 4 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 1 16 7 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
15 Studiestöd 1 388 55 9 504 34 22 434
1:1 Studiehjälp 355 12 1 775 53 3 428
1:2 Studiemedel 841 29 6 279 54 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 119 6 872 14 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 209 - 107 369
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 27 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 0 11 - 1 27
1:7 Studiestartsstöd 448
1:8 Centrala studiestödsnämnden 65 8 326 22 830
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 5 0 14
16 Utbildning och universitetsforskning 5 241 831 28 496 2 376 72 381
1:1 Statens skolverk 85 26 321 104 1 056
1:2 Statens skolinspektion 33 2 160 1 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 71 - 3 252 - 12 713
1:4 Sameskolstyrelsen 5 - 2 20 6 41
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 633 426 1 034 198 2 869
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 114 - 36 263
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 226 229 4 630
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 1 - 24 69 0 177
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 4 1 23 3 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 28 23 43 3 295
1:11 Bidrag till vissa studier 1 - 1 5 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 0 44 1 107
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 121 121 742 165 1 454
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 162 13 842 39 2 172
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 14 7 42 30 480
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 995 995 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 8 1 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 - 1 8 1 4 442
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 38 38 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 10 - 2 51 - 4 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 24 12 72 22 147
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 702 15 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 861 13 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 826 25 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 883 13 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 850 24 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 627 9 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 696 16 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 658 10 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 557 15 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 451 7 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 618 20 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 356 12 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 290 9 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 628 10 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 451 14 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 625 9 1 500
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 268 4 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 154 2 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 264 8 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 95 1 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 429 7 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 135 2 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 2 320 8 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 106 2 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 219 3 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 98 1 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 19 - 1 99 - 2 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 39 1 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 373 11 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 58 1 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 243 6 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 44 1 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 82 1 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 21 0 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 41 1 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 13 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 199 7 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 28 0 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 65 31 170 3 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 26 0 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 181 3 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 38 1 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 156 2 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 26 0 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 156 4 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 22 0 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 0 124 - 1 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 20 0 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 1 143 4 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 20 0 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 0 66 1 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 26 0 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 53 1 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 165 4 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 24 0 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 10 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 263 17 1 327 44 3 193
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 0 - 3 243 - 52 579
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 33 1 167 4 415
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 210 5 1 050 25 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 440 110 2 611 281 5 845
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 280
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 13 0 61 0 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 18 8 174 17 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 12 0 29
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 0 179 - 57 551
3:7 Institutet för rymdfysik 4 - 1 22 1 54
3:8 Kungl. biblioteket 35 7 148 7 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 3 1 18 4 46
3:10 Sunet 4 0 18 - 1 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 2 0 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 2 1 9 - 2 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 4 80 - 18 106
4:1 Internationella program 6 - 1 37 - 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 3 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 6 - 1 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 598 102 7 385 545 14 521
1:1 Statens kulturråd 3 - 2 16 - 11 44
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 4 1 121 4 336
1:3 Skapande skola 177 46 178 44 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 - 1 13 0 39
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 0 0 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 51 44 767 121 1 423
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 5 0 14
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 82 1 421 7 1 007
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 14 8 174 17 191
2:3 Statens musikverk 18 6 50 5 112
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 3 - 4 45 1 148
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 0 47 2 120
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 26 4 66
4:1 Statens konstråd 1 0 3 0 9
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 9 1 33
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 6 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 27 0 28
5:1 Konstnärsnämnden 1 - 1 8 0 21
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 9 - 13 138 - 15 396
6:1 Riksarkivet 38 7 178 14 379
7:1 Riksantikvarieämbetet 19 3 94 6 224
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 6 0 24 - 2 254
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 88 - 5 452 6 1 129
8:2 Centrala museer: Stiftelser 21 0 106 1 254
8:3 Bidrag till vissa museer 4 0 22 1 52
8:4 Riksutställningar 4 1 16 3 43
8:5 Forum för levande historia 5 1 22 5 55
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 4 0 10
9:2 Stöd till trossamfund 5 2 41 - 6 92
10:1 Filmstöd 1 1 547 213 547
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 14 - 1 21
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 1 8 2 22
11:5 Stöd till taltidningar 3 0 16 2 58
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2 - 2 16 0 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 0 111 - 5 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 1 8 8 35
13:1 Stöd till idrotten 0 0 972 21 1 935
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 6 5 17 3 52
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 14 2 28
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:6 Insatser för den ideella sektorn 1 0 10 - 1 29
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 927 21 3 856
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 1 19 10 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 90 65 175
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 58 0 155
15:1 Lotteriinspektionen 3 - 1 19 1 50
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 143 62 555 136 6 765
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 - 1 4 - 2 24
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 2 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:4 Boverket 16 1 80 - 4 254
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 20 2 46
1:6 Lantmäteriet 52 9 218 9 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 12 12 50 50 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 42 42 82 82 2 700
2:1 Konsumentverket 12 0 61 4 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 17 2 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 8 1 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 14 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 2 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 0 0
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 0 - 3
2:1 (2016) Marknadsdomstolen - 1 - 4
19 Regional tillväxt 187 35 823 - 28 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 112 10 378 - 99 1 558
1:2 Transportbidrag 22 - 4 163 - 19 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 53 28 283 81 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0 - 2 9
20 Allmän miljö- och naturvård 677 213 2 904 82 8 404
1:1 Naturvårdsverket 37 0 188 13 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 38 30 63 - 16 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 94 53 280 - 128 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 36 34 452 46 868
1:5 Miljöforskning 4 4 52 47 80
1:6 Kemikalieinspektionen 19 0 104 5 258
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 15 - 26 123 3 272
1:8 Supermiljöbilspremie 49 26 132 34 700
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 3 93 6 227
1:10 Klimatanpassning 20 13 44 5 117
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 112 56 431 - 13 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 8 2 36 22 205
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 - 1 9 - 10 21
1:14 Hållbara städer 0 0 3 0 5
1:15 Skydd av värdefull natur 116 - 8 435 19 1 268
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 19 1 95 4 230
1:17 Klimatinvesteringar 52 49 66 42 700
1:18 Elbusspremie 0 0 2 2 100
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 4 - 2 19 - 5 58
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 31 - 19 277 16 713
1:11 (2016) Inspire - 1 - 8
21 Energi 404 206 1 208 160 2 877
1:1 Statens energimyndighet 25 2 120 8 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 29 11 116 6 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 0 0 10
1:4 Energiforskning 90 - 33 576 - 1 1 421
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 8 0 42 0 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 2 0 4 1 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 8 1 41 2 119
1:8 Energiteknik 225 223 228 157 440
1:9 Elberedskap 14 2 59 - 8 255
1:10 Avgifter till internationella organisationer 1 0 19 3 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 1 1 3 - 8 25
22 Kommunikationer 4 369 664 18 778 3 121 55 115
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 742 - 28 7 599 1 667 24 108
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 804 399 7 091 473 21 556
1:3 Trafikverket 113 - 3 530 - 6 1 305
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 - 100 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 - 50 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 2 - 14 65 49 83
1:7 Trafikavtal 47 - 23 401 72 900
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 3 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 20 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 23 23 138 94 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 73 65 783 728 1 449
1:12 Transportstyrelsen 217 42 913 67 2 086
1:13 Trafikanalys 7 3 23 1 65
1:14 Trängselskatt i Göteborg 193 186 358 93 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 120 8 584 11 1 632
2:1 Post- och telestyrelsen 2 0 12 1 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 3 50 6 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 3 1 5 2 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 1 6 1 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 3 28 1 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 2 - 2 20 8 75
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 540 52 3 458 - 794 17 189
1:1 Skogsstyrelsen 35 - 9 170 - 22 403
1:2 Insatser för skogsbruket 24 3 81 - 54 322
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 9 - 1 49 0 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 8 0 42 1 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 3 0 9 4 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 17 - 2 61 12 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 2 - 3 19 - 5 53
1:8 Statens jordbruksverk 56 0 246 - 14 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 1 1 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 7 - 27 239 - 419 6 498
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 6 - 13 43 - 12 130
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 0 3 4 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 1 3 4 179
1:14 Livsmedelsverket 28 - 1 142 6 317
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 22 21 44 30 145
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 1 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 99 57 781 - 192 3 495
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 43 34 442 - 156 2 028
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 - 3 7 - 2 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. - 4 - 4 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 1 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 2 0 42 - 1 104
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 759 8 1 820
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 25 - 4 228 47 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 1 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. 0 - 32
24 Näringsliv 399 28 2 321 34 6 456
1:1 Verket för innovationssystem 21 1 97 6 222
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 224 27 659 - 250 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 315 4 630
1:4 Tillväxtverket 14 - 13 106 - 20 273
1:5 Näringslivsutveckling 7 - 16 276 141 460
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 - 1 20 - 8 58
1:7 Turistfrämjande 0 0 60 - 10 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 16 0 82 5 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 2 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 4 0 14
1:11 Bolagsverket 2 0 8 - 1 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 3 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 - 2 60 - 2 143
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 106 36 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 - 1 4 - 4 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 0 0 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 6 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 129 13 309
1:21 Patent- och registreringsverket 25 25 125 125 316
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 10 0 25
2:2 Kommerskollegium 7 0 33 0 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 32 7 145 14 362
2:4 Investeringsfrämjande 5 0 26 2 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten - 2 - 9
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten 0 0
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 018 43 989 5 090 105 555
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 39 440 2 074 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 325 20 1 626 99 3 891
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 2 917 2 917 7 000
26 Statsskuldsräntor m.m. 6 430 1 748 9 408 3 808 16 468
1:1 Räntor på statsskulden 6 429 1 750 9 357 3 819 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 3 51 - 11 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 042 322 5 526 - 3 467 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 042 322 5 526 - 3 467 29 586
Förändring av anslagsbehållningar - 7 019
Förändring av anslagsbehållningar - 6 958
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 61
Summa utgiftsområden 83 038 8 538 385 871 24 509 964 150
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 76 608 6 790 376 464 20 701 947 743
Riksgäldskontorets nettoutlåning 47 131 - 7 311 982 8 226
Kassamässig korrigering - 11 562 - 6 734 2 763 - 11 030 0
Totala utgifter 71 524 1 935 381 324 14 461 972 376
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt