April 2017 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Kostnader för assistansersättning är hittills 1 173 miljoner kronor lägre jämfört med 2016

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 3 637 miljoner kronor, vilket är 1 820 miljoner kronor lägre än i april 2016. Det beror huvudsakligen på att inga utgifter redovisas i april för anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna. Anslaget används för att finansiera statsbidrag till landsting för läkemedelsförmåner och betalas vanligen ut månadsvis av Kammarkollegiet. På grund av byte av betalningsförmedlare och uppgradering av ekonomisystem tidigarelade Kammarkollegiet utbetalningar, som annars skulle gjorts i april, till mars. Det medför att utfallet för anslaget är 1 819 miljoner kronor lägre än utfallet för april 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–april till 23 435 miljoner kronor. Det är 762 miljoner kronor (3,2 procent) lägre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgår för perioden januari–april till 7 992 miljoner kronor, vilket är 2 231 miljoner kronor (38,7 procent) högre än samma period föregående år. Bidragsutbetalningarna till landstingen för läkemedelsförmånerna var 1 994 miljoner kronor i  januari 2017. I januari 2016 utbetalades inte något bidrag för läkemedelsförmånerna eftersom regeringen beslutade om att tidigarelägga denna betalning till 2015. Detta förklarar till stor del förändringen mellan åren.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgår för perioden januari–april till 1 362 miljoner kronor vilket är 1 096 miljoner kronor (44,6 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror till största delen på att anslaget finansierade den engångsvisa satsningen på särskilt angelägna insatser i hälso- och sjukvården som betalades ut i februari 2016 med 1 000 miljoner kronor.

Under perioden januari–april 2016 uppgick utfallet för anslag 1:9 Bidrag för samordning och tillgänglighet till 1 000 miljoner kronor. Anslaget finansierade  statsbidrag till bland annat landstingen för att arbeta med att öka samordningen och förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Satsningen avslutades 2016 och därmed påverkar utfallet 2016 skillnaden mellan åren.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning uppgår för perioden januari–april till 7 148 miljoner kronor vilket är 1 173 miljoner kronor (14,1 procent) lägre än samma period föregående år. Den 1 oktober 2016 övergick Försäkringskassan från förskottsbetalning till efterskottsbetalning för huvuddelen av assistansersättningen. De innebär att assistansersättningen betalas ut i efterskott till cirka 90 procent av de assistansberättigade. Innan införandet av efterskottsbetalning uppgick de genomsnittliga utgifterna till 2 085 miljoner kronor per månad under perioden januari–september 2016. Efter införandet av efterskottsbetalning har de genomsnittliga utgifterna uppgått till 1 797 miljoner kronor per månad under perioden december 2016–april 2017. Det innebär att de genomsnittliga utgifterna per månad hittills har minskat med 13,8 procent efter införandet av efterskottsbetalning.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 3 637 - 1 820 23 435 - 762 68 496
1:4 Tandvårdsförmåner 433 - 30 1 845 100 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 0 - 1 819 7 992 2 231 24 050
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 657 418 1 362 - 1 096 2 729
1:8 Bidrag till psykiatri 17 - 16 943 34 1 109
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 17 - 98 188 - 22 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 12 - 14 63 - 58 267
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 763 - 351 7 148 - 1 173 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 270 78 1 855 - 20 2 474
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 93 16 401 222 712
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
Övriga anslag 377 - 3 1 638 19 5 065
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 - 1 9 - 3 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 - 2 24 - 4 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 44 - 2 141
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 49 29 137 28 485
1:9 Läkemedelsverket 11 - 3 42 - 6 132
1:10 E-hälsomyndigheten 9 11 38 16 144
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 30 0 121 - 2 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 7 29 28 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 39 38
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 35 - 32 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 - 1 19 1 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 - 47 94 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 7 0 24
4:6 Statens institutionsstyrelse 79 - 3 315 13 947
5:1 Barnombudsmannen 3 0 11 1 25
5:2 Barnets rättigheter 2 1 5 - 10 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 19 - 1 70 - 35 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 2 10 1 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 33 2 137 - 11 547
8:1 Socialstyrelsen 56 11 180 22 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 49 - 4 198 - 4 698
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården - 1 - 10
4:9 (2016) Ersättningsnämnden - 3 - 11
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt